3-22

3-22

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 NOVEMBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de evolutie inzake de illegalenproblematiek in Zeebrugge» (nr. 3-82)

De voorzitter. - De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt namens de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken.

De heer Yves Buysse (VL. BLOK). - Begin deze maand kwam het probleem van de illegalen in Zeebrugge tot een hoogtepunt. Na de afbraak van het safehouse werd beslist dat de illegalen die geen gevolg geven aan een bevel om het land te verlaten en die opnieuw worden aangehouden, in een gesloten centrum worden opgesloten in afwachting van repatriëring.

Kan de minister mij zeggen hoeveel illegalen sindsdien in Zeebrugge zijn opgepakt, hoeveel van hen een bevel om het land te verlaten hebben gekregen, hoeveel er in een gesloten centrum zijn opgesloten en hoeveel er effectief zijn gerepatrieerd? Is er volgens de minister een evolutie merkbaar, en zo ja, dewelke?

Burgemeester Moenaart meldde eergisteren in de Brugse gemeenteraad dat een nieuw safehouse in gebruik is. Zijn de federale diensten hiervan op de hoogte? Zal dit worden gedoogd? Aan de lokale politie van Brugge werden begin november en aan de Scheepvaartpolitie reeds eerder, agenten van de federale politie toegevoegd. De versterking van de lokale politie zou intussen alweer zijn afgebouwd. Bestaan er concrete afspraken om, als de nood zich voordoet, onmiddellijk extra agenten van de federale politie in te zetten?

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - De minister van Binnenlandse Zaken heeft me in verband met de vraag van de heer Buysse volgend antwoord bezorgd.

Sedert de getroffen maatregelen zijn er in Zeebrugge 140 illegalen opgepakt, 44 hebben een bevel gekregen het grondgebied te verlaten, 80 werden naar een gesloten centrum verwezen en 5 werden gerepatrieerd. De minister deelt mee dat er inderdaad een duidelijke evolutie merkbaar is inzake de aanwezigheid van illegalen te Zeebrugge. Er worden er nog weinig aangetroffen en sedert 22 november 2003 werden er zelfs helemaal geen meer geïntercepteerd.

Inzake het in gebruik nemen van een nieuw safehouse meldt de Scheepvaartpolitie dat er nog in één enkel onderdak wordt gezocht. Dit pand bestond echter al en wordt slechts door een zeer gering aantal illegalen gebruikt. Het gaat vandaag, net zomin als vroeger, om een aanwezigheid op permanente basis. Het is ook niet te vergelijken met het pand de Noordzee dat werd afgebroken. Het is trouwens de bevoegdheid van de bestuurlijke overheid, inzonderheid de lokale politie, om te beslissen al dan niet hiertegen op te treden. De versterking van de Scheepvaartpolitie blijft gehandhaafd. Sinds de afbraak van de Noordzee beschikt de Brugse politie dag en nacht over 9 politiemannen in versterking, afkomstig van de federale reserve. Indien de lokale politie het wenselijk acht, zal versterking worden verleend aan de betrokken dienst. Deze complexe problematiek werd op een gepaste wijze aangepakt zodat de situatie momenteel onder controle is.

De heer Yves Buysse (VL. BLOK). - Ik dank de staatssecretaris voor het voorlezen van het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken. Er kan maar één conclusie worden getrokken: als de politieke wil er is, ook al moest die dit maal worden afgedwongen door de burgemeester van Brugge, blijven resultaten niet uit, alvast op korte termijn. Ik meen echter dat de situatie constant moet worden opgevolgd.