3-21

3-21

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 NOVEMBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Bijvoegsel, ondertekend te Brussel op 12 juni 2002 (Stuk 3-193)

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies

Vraag om advies aan de Raad van State

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de bewaking van de ambassades door leden van privé-bewakingsdiensten op de openbare weg» (nr. 3-66)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de eerste minister, aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de minister van Financiën over «de verklaringen van de regering tijdens het Sabenadebat op 8 november 2001 over de waardeloosheid van de slots en de vaststellingen van de rechtbank van koophandel te Brussel van 30 juni 2003» (nr. 3-73)
Mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «het terugschroeven van de dotatie aan de NMBS» (nr. 3-74)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Happart aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de aankoop van digitale videocamera's om gevaarlijk rijgedrag van automobilisten te registreren» (nr. 3-67)
Mondelinge vraag van de heer Michel Guilbert aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de onevenwichtige verdeling van het nieuwe rollend materieel M6 over het noorden en het zuiden van het land» (nr. 3-75)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de toename van het aantal begeleide minderjarige vreemdelingen in centrum 127bis» (nr. 3-70)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de timing inzake de uitvoering van het spreidingsplan voor de geluidshinder rond Zaventem» (nr. 3-72)
Mondelinge vraag van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de vervanging van een lid van de Medicomut en de aanpassing van het koninklijk besluit houdende samenstelling van de Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen» (nr. 3-62)
Mondelinge vraag van de heer Jan Van Duppen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de toekomst van de huisartsgeneeskunde» (nr. 3-68)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de bilaterale verdragen inzake de sociale zekerheid» (nr. 3-63)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de bij koninklijk besluit van 4 juni 2003 vastgelegde terugbetaling van in-vitrobevruchtingen» (nr. 3-64)

Vraag om uitleg van de heer Frank Creyelman aan de minister van Landsverdediging over «de modernisering van twee Falcon 20-vliegtuigen van het Belgisch leger bij de firma Dassault» (nr. 3-48)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Staf Nimmegeers aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de erkenning van de voetverzorgers» (nr. 3-69)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, met de Bijlagen I tot en met XVII, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 18 november 2002 (Stuk 3-215)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Staten die partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van een Europees ruimte-agentschap en het Europees ruimte-agentschap betreffende de bescherming en de uitwisseling van geclassificeerde informatie, gedaan te Parijs op 19 augustus 2002 (Stuk 3-285)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Wijnstok en Wijn, en met de Slotakte, gedaan te Parijs op 3 april 2001 (Stuk 3-231)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, met de Bijlagen I tot en met XVII, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 18 november 2002 (Stuk 3-215)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Staten die partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van een Europees ruimte-agentschap en het Europees ruimte-agentschap betreffende de bescherming en de uitwisseling van geclassificeerde informatie, gedaan te Parijs op 19 augustus 2002 (Stuk 3-285)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Wijnstok en Wijn, en met de Slotakte, gedaan te Parijs op 3 april 2001 (Stuk 3-231)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de aanvangswedden en de anciënniteit van de referendarissen bij de hoven van beroep en de rechtbanken van eerste aanleg» (nr. 3-37)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de neerlegging ter griffie en het nazicht door de procureur des Konings van de registers van burgerlijke stand» (nr. 3-43)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de opsluiting van geïnterneerden in de gevangenissen» (nr. 3-26)

Vraag om uitleg van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de kinderpornografie op het Internet» (nr. 3-49)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de opstelling van een nationaal actieplan inzake de rechten van het kind» (nr. 3-52)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de oprichting van een nationale commissie voor de rechten van het kind» (nr. 3-51)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid over «de laattijdige uitbetaling van de subsidies die worden toegekend door het Impulsfonds voor het migrantenbeleid» (nr. 3-38)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de aard van de betrekkingen tussen België en Iran» (nr. 3-41)

Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de toestand inzake de mensenrechten in Iran » (nr. 3-56)

Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de stand van zaken met betrekking tot de te ratificeren verdragen» (nr. 3-50)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Financiën over «de vestigingsplaats van de vierde Europese school» (nr. 3-54)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de verblijfsvergunning via regularisatie voor asielzoekers die zich langdurig in procedure bevinden» (nr. 3-40)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het onderbrengen van de illegalen die tweemaal door de politie zijn opgepakt, in een gesloten centrum» (nr. 3-42)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de geautomatiseerde stemming» (nr. 3-55)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Werk en Pensioenen over «de naleving van de verplichting voor openbare besturen, instellingen van openbaar nut en particuliere ondernemingen om mindervaliden te werk te stellen» (nr. 3-53)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Boodschap van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Belgisch-Congolees fonds voor delging en beheer
Europees Parlement