3-14

3-14

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 OKTOBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over ęhet visum voor Belgen die naar de Verenigde Staten reizen of er een tussenlanding makenĽ (nr. 3-21)

De voorzitter. - De heer Marc Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking, antwoordt namens de heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Sinds 1 oktober 2003 moet elke Belg die naar de Verenigde Staten reist of daar een tussenlanding maakt, over een nieuw digitaal of machinaal leesbaar paspoort beschikken. Wie een oude, maar toch nog geldige reispas heeft, moet een visum kunnen voorleggen dat op de Amerikaanse ambassade in Brussel kan worden aangevraagd. Dat visum kost 100 euro. Buitenlandse Zaken raadt aan om meteen een nieuwe reispas van 80 euro aan te vragen zodat men een up-to-date internationaal aanvaard reisdocument heeft.

BelgiŽ is het enige Westerse land dat hiervoor geen uitstel krijgt. De Amerikaanse regering heeft de 26 andere landen die lid zijn van het visa waiver program meegedeeld dat ze nog een jaar uitstel krijgen en dat hun burgers dus nog een jaar lang met oude reispassen naar Amerika mogen reizen zonder dat ze een visum hoeven aan te vragen. Vanaf oktober 2004 dienen al die landen, ook BelgiŽ, biometrische kenmerken, zoals digitale vingerafdrukken en irisscans op te nemen in de reispassen.

Werd in verband met die maatregel contact opgenomen met de Belgische overheid?

Welke redenen worden hiervoor door de Verenigde Staten ingeroepen?

Is dat een eenzijdig akkoord of heeft BelgiŽ ermee ingestemd?

Wordt nu al rekening gehouden met het feit dat vanaf 2004 ook voor de Belgen biometrische gegevens op de kaart moeten staan? Ik heb vorig jaar een aantal keren gewezen op het belang van de biometrische gegevens. Totnogtoe is niemand daarvoor gewonnen. Misschien kan minister Dewael straks zeggen of hij er bij de evaluatie van onze identiteitskaarten rekening mee zal houden dat die gegevens ook voor de internationale paspoorten worden gebruikt.

De heer Marc Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - De Amerikaanse autoriteiten hebben contact opgenomen met de Belgische, zowel omtrent de beslissing om de burgers van de 26 andere landen van het visa waiver program toch nog toe te laten tot het Amerikaanse grondgebied zonder visum, alhoewel sommigen onder hen niet over machineleesbare paspoorten beschikken, als omtrent de invoering van biometrische gegevens, zoals vermeld in de Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act van 2002.

De strengere houding tegenover BelgiŽ inzake de oude pasoorten spruit voort uit de ontvreemding in 1998 van een aantal blanco paspoorten in de gemeenten en in onze ambassades en consulaten in het buitenland. Na de centralisering in 1998 van de voorraden in BelgiŽ is er een einde gekomen aan die diefstallen. De aandacht van de dieven verplaatste zich wel naar het buitenland, waar nog voorraden Belgische blanco paspoorten aanwezig waren om de dienstverlening aan de Belgen in het buitenland zo vlot mogelijk te laten verlopen. Gelet op die diefstallen is dan beslist om niet langer in het buitenland paspoorten te personaliseren, maar die dienst vanaf 1 december 2002 in BelgiŽ te centraliseren. Bijgevolg zijn er nu nergens meer voorraden blanco boekjes.

Bovendien werd het paspoort zelf hoogtechnologisch beveiligd, zodat vervalsingen tot heden zijn uitgebleven. Het huidige Belgische paspoort is van dermate hoogstaande kwaliteit dat het als een van de beste ter wereld wordt beschouwd. Dat bewijst de joint award die op 1 oktober 2003 door Interpol aan de Belgische overheid en de maker van het paspoortboekje werd toegekend.

De verplichting voor de Verenigde Staten een visum te hebben in oude paspoorten en de invoering van biometrische gegevens zijn eenzijdige beslissingen van de Verenigde Staten. De betrokken landen moeten in oktober 2004 gestart zijn met een programma dat de invoering van die biometrische gegevens in het paspoort mogelijk maakt. Het betekent niet dat alle paspoorten al biometrische gegevens moeten bevatten. De machineleesbare paspoorten die reeds in omloop zijn, blijven ook geldig.

Uit de aanbevelingen van de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart blijkt dat de voorkeur wordt gegeven aan gezichtsherkenning, vingerafdrukken en irisscan als biometrische gegevens. BelgiŽ heeft nog geen kennis gekregen van de voorkeur van de Verenigde Staten ter zake. Ons land heeft al rekening gehouden met de vermelding van biometrische gegevens op de paspoorten; wij zijn voorbereid. Er wordt enkel nog afgewacht wat de uiteindelijke keuze van de Verenigde Staten zal zijn.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Gelooft de minister zelf dat wegens de diefstal van paspoorten in 1998 BelgiŽ als enige land niet kan toetreden tot het visa waiver program? Dat lijkt mij absurd. Nu al staat in alle reisbrochures dat vanaf oktober 2004 al die landen, ook BelgiŽ, biometrische kenmerken moeten opnemen in de reispassen. Ofwel wordt onder de reizigers verkeerde informatie verspreid, ofwel is er iets anders aan de hand.

De heer Marc Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - Ik kan moeilijk namens de minister van Buitenlandse Zaken op deze bijkomende vraag antwoorden, maar ik weet uit mijn veelvuldige contacten met de Amerikaanse minister van Justitie Ashcroft, dat voortdurend werd gewezen op de problematiek van de diefstallen. Dat was niet alleen in 1998, toen paspoorten uit de gemeentehuizen werden gestolen, maar ook in 2000, toen er nog een aantal diefstallen werden gepleegd in onze vertegenwoordigingen in het buitenland. Dat heeft de Verenigde Staten bijzonder kregelig gemaakt. Daarom en mede door de gebeurtenissen van 11 september werd ervoor gekozen om biometrische gegevens te verplichten.