3-13

3-13

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 14 OKTOBER 2003 - OPENINGSVERGADERING

(Vervolg)

Benoeming van het Vast Bureau

De voorzitter. - Aan de orde is de benoeming van het Vast Bureau.

Ik breng in herinnering dat, overeenkomstig artikel 8 van ons Reglement, de Senaat, door afzonderlijke stemming, overgaat tot de benoeming van:

1. een voorzitter;
2. een eerste ondervoorzitter;
3. een tweede ondervoorzitter;
4. een derde ondervoorzitter;
5. drie quæstoren.

De benoeming van de quæstoren geschiedt bij geheime lijststemming.

Volgens de bepalingen van artikel 9 van het Reglement wordt de voorzitter slechts verkozen verklaard indien hij de volstrekte meerderheid der stemmen van de aanwezige leden behaalt.

Overeenkomstig ditzelfde artikel geschieden al deze benoemingen met inachtneming van de in artikel 84 van het Reglement bepaalde evenredige vertegenwoordiging van de fracties, overeenkomstig artikel 82.

Er wordt eerst overgegaan tot de verkiezing van de voorzitter.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je propose la candidature de M. Armand De Decker. (Assentiment)

De voorzitter. - Dan verklaar ik verkozen tot voorzitter van de Senaat de heer Armand De Decker. (Algemeen applaus)

M. Philippe Mahoux (PS). - Je propose la reconduction du Bureau précédent. (Assentiment)

De voorzitter. - Daar er geen bezwaar is, verklaar ik verkozen tot eerste ondervoorzitter de heer Nimmegeers, tot tweede ondervoorzitter de heer Hugo Vandenberghe, tot derde ondervoorzitter de heer Van Hauthem, tot quæstoren mevrouw Leduc, de heer Happart en de heer Timmermans.

Ik herinner eraan dat, naast deze pas benoemde leden, ook de voorzitters van de zes fracties die zijn vertegenwoordigd in de vaste commissies, van het Bureau deel zullen uitmaken.

Hiermee is het definitieve Bureau samengesteld. Ik dank de twee jongste leden van onze vergadering die zo welwillend geweest zijn mij bij te staan in hun hoedanigheid van leden van het voorlopig Bureau.