3-10

3-10

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 31 JULI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over Ğde wapenleveringen aan Nepal en Venezuelağ (nr. 3-9)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ook de Kamer heeft inmiddels de regionalisering van de wapenexportlicenties goedgekeurd. Toch heb ik nog enkele vragen bij de verlenging van de wapenlicentie voor Nepal en de levering van wapenonderdelen aan Venezuela.

Op 23 juli jongstleden is de omstreden exportlicentie naar Nepal verlopen. Heeft de minister de nieuwe licentie voor de resterende levering van de minimi's al uitgeschreven? Uit de persartikelen heb ik kunnen uitmaken dat dit nog niet is gebeurd, maar graag kreeg ik daaromtrent bevestiging.

Indien de minister van FN geen vraag ontvangen heeft, zal die conform de toekomstige wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet rechtstreeks tot het Waalse Gewest worden gericht. Op basis van welke wetgeving zal de bevoegde gewestminister dit dossier al dan niet kunnen goedkeuren? Hoe zal de politieke toetsing, die tot op heden via een federale ambtelijke commissie na consultatie van de Belgische ambassades gebeurde, in dit dossier thans verlopen? Ik heb uit het debat afgeleid dat dit advies nog altijd langs Buitenlandse Zaken moet verlopen. Daarom volgende vraag. Is de minister van oordeel dat de toestand in Nepal zodanig veranderd is dat een exportlicentie zonder enig probleem kan worden toegestaan?

Op 23 mei zou de minister een positief advies verleend hebben aan een FN-contract met Venezuela. De raad van bestuur van de Delcrederedienst heeft zich daarover inmiddels uitgesproken. Aangezien de minister in die raad vertegenwoordigd is, vraag ik hem of hij kan bevestigen dat de raad op 16 juni de verzekering voor het contract met Venezuela via een spoedprocedure goedkeurde? Is het correct dat de vertegenwoordiger van de toenmalige staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking niet aanwezig was omdat hij te laat was uitgenodigd?

Ik had vooral graag geweten of er, ondanks de argumentatie van Delcredere die we via de pers hebben vernomen, namelijk dat die aanvraag in principe moest worden geweigerd wegens de budgettaire problemen van Venezuela, een positief advies werd verstrekt omwille van het kapitale belang van deze verkoop voor FN. Heeft de minister deze exportlicentie inmiddels al dan niet ondertekend?

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - Ik antwoord eerst op de vragen met betrekking tot de vergunning voor Nepal. Zoals ik op dinsdag 29 juli in de commissie voor Institutionele Aangelegenheden van de Kamer heb verklaard, heb ik van de FN geen nieuwe aanvraag voor Nepal gekregen.

Zoals op 23 juli gemeld in de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden van de Senaat, past het Gewest de geldende wetgeving toe, namelijk de wet van 5 augustus 1991, gewijzigd door de wet van 26 maart 2003. De dossiers die op federaal niveau ingediend werden, zullen na de inwerkingtreding van de regionalisering automatisch aan de gewestelijke overheden worden doorgestuurd. De gewesten kunnen de nodige informatie vragen bij de FOD Buitenlandse Zaken en de rapporten van de ambassades en de landenfiches zullen hen, zoals in de Commissie vermeld, worden bezorgd. De federale minister hoeft zich niet uit te spreken over een kwestie die momenteel niet aan de orde is.

Dan de vergunning voor Venezuela. Aangezien ik niet gevat werd door de licentieaanvraag waarnaar mevrouw de Bethune verwijst, heeft haar vraag geen grond. In het algemeen ben ik van oordeel dat de afhandeling van lopende zaken het toekennen van wapenlicenties niet per se onmogelijk maakt, voor zover het gaat om een dossier dat niet als problematisch kan worden beschouwd. Het komt mij niet toe te antwoorden op vragen over de Delcredere, noch op de vraag betreffende de vertegenwoordiger van de toenmalige staatssecretaris.

Op de raad van bestuur van 16 juni werd het quorum voor rechtsgeldige beslissingen niet bereikt. Overeenkomstig de geldende regels kan in die gevallen een zogenaamde spoedprocedure worden ingesteld, wat hier het geval was. De spoedprocedure komt neer op een stilzwijgende instemming, tenzij binnen de 24 uur na notificatie verzet wordt aangetekend tegen het voorgestelde besluit. In het huidige geval werd door geen van de genotificeerde partijen verzet aangetekend.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Uit uw antwoord blijkt dat u voor Nepal noch voor Venezuela een exportlicentie hebt ondertekend. Deze dossiers zullen in de loop van de volgende dagen of weken in het Waalse Gewest wellicht aan de orde zijn. Op dat ogenblik kan de toepassing van de nieuwe wet aan de realiteit worden getoetst. We zullen van nabij volgen op welke manier de federale diensten ter zake advies zullen verlenen. Na het parlementair reces zullen we de minister opnieuw ondervragen over het verloop van de adviesprocedure.

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - Op verzoek van de gewesten zullen we hen uiteraard de verslagen en de landenfiches bezorgen. Dat zal evenwel niet automatisch gebeuren. Ik heb in de commissie duidelijk gezegd dat we ten dienste staan van de gewesten en dat ze op de medewerking van onze ambassades kunnen rekenen als ze daarom verzoeken.