3-9

3-9

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 31 JULI 2003 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie» (nr. 3-4)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Op het einde van de vorige legislatuur werden twee wetten goedgekeurd, die een ingrijpende doch tegelijk hoogst noodzakelijke wijziging inhielden van het adoptierecht, zowel wat betreft de landelijke als de interlandelijke adoptie.

Beide wetten werden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 16 mei 2003. Tot op heden is er echter nog geen koninklijk besluit dat de datum van inwerkingtreding bepaalt.

Die datum is van heel groot belang voor de personen die heden in een lopende adoptieprocedure zitten. Die vragen zich af welke procedure op hen van toepassing zal zijn, die van de oude of die van de nieuwe wet. Vooral inzake de wet van 24 april 2003 is dat van heel groot belang.

In de Senaatscommissie Justitie is langdurig gedebatteerd over de vraag hoe rechtsonzekerheid te voorkomen voor kandidaat-adoptanten die in een lopende adoptieprocedure zitten. Bedoeling was te vermijden dat ze bepaalde stappen zouden moeten overdoen.

We stonden allen achter de nieuwe wet die dringend nodig was. Voor mensen die soms al jaren met een adoptieprocedure bezig zijn, doet de overgangsperiode problemen rijzen. Wanneer nu voor hen de eindmeet in zicht komt, vragen sommigen zich af of de door hen ingezette procedure werkelijk tot een adoptie zal leiden. Zo worden we nu geconfronteerd met vragen van ongeruste kandidaat-adoptanten. Voor de rechtszekerheid moet spoedig duidelijk worden wanneer de nieuwe regeling van toepassing zal zijn.

(Voorzitter: de heer Hugo Vandenberghe, ondervoorzitter.)

Wanneer zullen de koninklijke besluiten aangaande de inwerkingtreding van voormelde wetten worden gepubliceerd?

Zal er tussen de publicatie van die koninklijke besluiten en de daarin bepaalde datum van inwerkingtreding voldoende tijd zijn om de betrokken kandidaat-adoptanten de mogelijkheid te geven gebruik te maken van de overgangsmaatregel vervat in artikel 21 van de wet van 24 april 2003?

Hoe zal de regering erop toezien dat de kandidaat-adoptanten tijdig en terdege worden voorgelicht omtrent de overgangsmaatregel, de rechten die ze op basis daarvan hebben en de stappen die ze moeten ondernemen om niet onnodig veel tijd en geld te verliezen? Daarover bestaat vandaag veel onzekerheid. Wekelijks wordt ik meermaals gecontacteerd door kandidaat-adoptanten die me vragen wat de stand van zaken is en welke stappen ze moeten ondernemen om de procedure rechtsgeldig te kunnen voortzetten.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie. - Voor de inwerkingtreding van die twee wetten dienen verschillende uitvoeringsmaatregelen te worden genomen: een samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen, de uitvoeringsbesluiten en de oprichting van de centrale federale autoriteit bij de federale overheidsdienst Justitie.

Tijdens de vorige regeerperiode werd een werkgroep opgericht die belast was met de voorbereiding van een ontwerp van samenwerkingsakkoord. Die groep was samengesteld uit afgevaardigden van de minister van Justitie en de administratie, alsook van de Franstalige, Vlaamse en Duitstalige Gemeenschappen.

Les activités de ce groupe de travail et la préparation des arrêtés royaux d'exécution reprendront dans les meilleurs délais.

Vous savez par ailleurs que l'entrée en vigueur des lois réformant l'adoption nécessite une adaptation des décrets des communautés. Vu le nombre de mesures requises, il ne m'est pas possible, à l'heure actuelle, de donner une date précise d'entrée en vigueur des lois du 13 mars 2003 et du 24 avril 2003. Sachez toutefois que cette matière me tient particulièrement à coeur et que je suivrai le dossier de très près.

En ce qui concerne l'article 21 de la loi du 24 avril 2003 relative aux adoptions faites en Belgique, le projet d'accord de coopération vise, entre autres, à mettre en place un système transitoire pour les adoptions faites à l'étranger. Le système envisagé devrait permettre d'éviter que les candidats adoptants ne subissent trop d'inconvénients liés à l'entrée en vigueur de la loi réformant l'adoption. À cet égard, en accord avec les communautés, les candidats adoptants seront informés en temps opportun de la date d'entrée en vigueur de la loi ainsi que de l'impact de celle-ci sur les procédures d'adoption. Je sais que, derrière tous ces textes, travaux et accords de coopération, il y a, comme vous le dites, des projets individuels heureux mais aussi lourds et difficiles à porter. Il convient donc d'être particulièrement vigilant en la matière pour ce qui concerne la discussion avec les familles et l'information qui doit leur être donnée.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik dank de minister voor haar antwoord en kijk uit naar de timing die bij het begin van het nieuwe parlementaire jaar zal worden afgesproken.

-Het incident is gesloten.