3-3

3-3

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 JUNI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Benoeming van het Vast Bureau

De voorzitter. - Aan de orde is de benoeming van het Vast Bureau.

Overeenkomstig artikel 8 van ons Reglement gaat de Senaat, door afzonderlijke stemming, over tot de benoeming:
1. van een voorzitter;
2. van een eerste ondervoorzitter;
3. van een tweede ondervoorzitter;
4. van een derde ondervoorzitter;
5. van drie quæstoren.

De benoeming van de quæstoren geschiedt bij geheime lijststemming.

Volgens de bepalingen van artikel 9 wordt de voorzitter slechts verkozen verklaard indien hij de volstrekte meerderheid der stemmen van de aanwezige leden behaalt.

Overeenkomstig ditzelfde artikel geschieden al deze benoemingen met inachtneming van de in artikel 84 bepaalde evenredige vertegenwoordiging van de fracties, overeenkomstig artikel 82.

Er wordt eerst overgegaan tot de verkiezing van de voorzitter.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT). - Ik draag de kandidatuur voor van de heer Armand De Decker.

De voorzitter. - Vermits er geen andere kandidatuur is, verklaar ik de heer Armand De Decker gekozen tot voorzitter van de Senaat. (Applaus)

Sta mij toe u te danken voor het vertrouwen dat u mij opnieuw hebt geschonken.

Ik zal vandaag vanzelfsprekend geen toespraak houden.

Dat zou anders zijn indien de politieke situatie zodanig zou evolueren dat u mij bij de hervatting van de parlementaire werkzaamheden in de herfst opnieuw als voorzitter zou aanwijzen.

Ik hecht eraan u eenvoudigweg te zeggen dat ik te uwer beschikking ben om, in goed overleg, de werkzaamheden van de Senaat op te starten opdat hij zijn grondwettelijke rol zou kunnen vervullen.

We gaan over tot de verkiezing van de eerste ondervoorzitter.

Van de SP.A-SPIRIT-fractie ontving ik de kandidatuur van de heer Staf Nimmegeers.

Aangezien hij de enige kandidaat is, verklaar ik de heer Nimmegeers gekozen tot eerste ondervoorzitter van de Senaat. (Applaus)

We gaan over tot de verkiezing van de tweede ondervoorzitter.

Van de CD&V-fractie ontving ik de kandidatuur van de heer Hugo Vandenberghe.

Aangezien hij de enige kandidaat is, verklaar ik de heer Hugo Vandenberghe gekozen tot tweede ondervoorzitter van de Senaat. (Applaus)

We gaan over tot de verkiezing van de derde ondervoorzitter.

Van de Vlaams Blok-fractie ontving ik de kandidatuur van de heer Joris Van Hauthem.

Aangezien hij de enige kandidaat is, verklaar ik de heer Joris Van Hauthem gekozen tot derde ondervoorzitter van de Senaat. (Applaus)

Thans gaan wij over tot de benoeming van drie quæstoren bij lijststemming.

Ik ontving de kandidaturen van mevrouw Jeannine Leduc en van de heren Jean-Marie Happart en Jacques Timmermans.

Aangezien het aantal voorgedragen kandidaten gelijk is aan het aantal te begeven mandaten verklaar ik mevrouw Jeannine Leduc, de heer Jean-Marie Happart en de heer Jacques Timmermans gekozen tot quæstoren van de Senaat. (Applaus)

Ik herinner eraan dat, naast deze pas benoemde leden, ook de voorzitters van de zes fracties die zijn vertegenwoordigd in de vaste commissies, van het Bureau deel zullen uitmaken.

Hiermee is het definitief Bureau samengesteld. Ik dank de twee jongste leden van onze Vergadering die zo welwillend geweest zijn mij bij te staan in hun hoedanigheid van leden van het voorlopig Bureau.