Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-72

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid

Vraag nr. 2680 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2003 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. ­ Aandacht in het beleid in 2002.

Krachtens de wet van 6 maart 1996 « strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie in Peking » heeft de federale regering de verplichting jaarlijks verslag uit te brengen aan het federale Parlement over het beleid dat werd gevoerd inzake de doelstellingen van deze conferentie.

Vorig jaar stelde ik u een schriftelijke vraag over de middelen die u had ingeschreven in uw begroting van 2002 ter verwezenlijking van de gelijke kansen van vrouwen en mannen in het beleid, en welke strategische doelstellingen inzake gelijke kansen van mannen en vrouwen u bepaald had (schriftelijke vragen nrs. 1672 tot 1688 van 23 november 2001).

Ondertussen zouden de strategische doelstellingen moeten gerealiseerd zijn en de effectief gerealiseerde uitgaven gekend.

1. Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2002 genomen ter bevordering van de gelijke kansen van vrouwen en mannen en met welk resultaat ?

2. Hoeveel werd in 2002 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen van vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein ?

Antwoord : Hierbij deel ik het geachte lid mijn antwoord op de bovenvermelde vraag mee.

1. In het verslag van de regering over het beleid dat werd gevoerd overeenkomstig de Vierde Wereldconferentie voor vrouwen te Peking werden de oorspronkelijke strategische doelstellingen inzake gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, voor wat mijn bevoegdheid « economie » betreft, geherdefinieerd : het ministerie van Economische Zaken wil, vanuit strategisch oogpunt, over de nodige middelen beschikken om de genderdimensie op te nemen, zowel in het onderzoek naar de ontwikkeling van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën als in de analyse van het verslag van het Observatorium voor het krediet en de schuldenlast.

De hulpmiddelen moeten de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie in staat stellen om concrete maatregelen te nemen om gelijke kansen tussen mannen en vrouwen te bevorderen en het concept « mainstreaming » te doen doorwegen in beleidsmaatregelen en acties.

Er werden eveneens positieve acties op het getouw gezet, zoals onder meer een bijdrage in de kosten voor schoolse opvang.

Deze bijdrage wordt verdubbeld voor alleenstaande personen (meestal alleenstaande moeders).

In de interne krant werd in een artikel de problematiek van de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen behandeld met de bedoeling het personeel te informeren en te sensibiliseren.

De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid wordt nauwgezet uitgevoerd.

Voor wat het wetsontwerp betreffende de bescherming van werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk betreft, is het zo dat bij het ministerie van Economische Zaken in 2002 twee vertrouwenspersonen bevoegd waren voor de behandeling van klachten inzake ongewenst seksueel gedrag.

Met betrekking tot pesterijen werd beslist de klachten op informele wijze te behandelen, tot op het ogenblik dat de wet van kracht werd.

De maatschappelijke werker(s) heeft (hebben) een opleiding gevolgd over de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Er werd een interne enquête gehouden over stress. De resultaten van deze enquête werden via een brochure aan alle personeelsleden bekend gemaakt.

Voor wat de bescherming van de verbruiker betreft, moet de wet betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop van in beslag genomen onroerende goederen talloze gezinnen de mogelijkheid geven hun schuldenlast te vereffenen (het zijn dikwijls de echtgenotes en kinderen die het meest gebukt gaan onder de schuldenlast).

Men onderzoekt een wetsvoorstel ter verduidelijking van de praktijken van de incassobureaus en er wordt gewerkt aan een wijziging van de wet op het consumentenkrediet.

Externe beleidmaatregelen hadden betrekking op de volgende domeinen :

­ Het bestuur Economische Informatie heeft zich terdege ingespannen om de toegang tot deze economische informatie te verbeteren en om er een zo ruim mogelijke verspreiding aan te geven via internet.

­ Het Nationaal Instituut voor de statistiek is bereikbaar op internet, hetzij via de website van het ministerie, hetzij rechtstreeks via http://statbel.fgov.be. Daar het Instituut tot taak heeft de officiële statistieken op te maken en te coördineren, ook voor wat Europese verordeningen en internationale teksten betreft, besteedt het bijzondere aandacht aan de productie en de verspreiding van naar sekse ingedeelde gegevens, met name op het gebied van werkgelegenheid en lonen op alle niveaus waar die verspreiding mogelijk is, dat wil zeggen in de statistieken over personen en gezinnen.

­ De nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en de duale samenleving : door het Federaal Planbureau werd een onderzoek verricht in het kader van de toegang tot de informatiemaatschappij. Dit onderzoeksproject analyseert de gevolgen, die op middellange termijn kunnen uitgaan van de informatiemaatschappij en die betrekking hebben op twee fundamentele aspecten uit onze samenleving :

­ De organisatie op economisch vlak en meer in het bijzonder de nieuwe relatievormen tussen de economische agenten en de organisatie van activiteiten.

­ De organisatie op sociaal vlak en de gevolgen van de uitvoering van de nieuwe technologieën voor de sociale samenhang.

Hoewel het onderzoek niet direct betrekking heeft op de genderdimensie, is het toch een eerste stap naar een diepgaandere studie, waarin het probleem van de duale ontwikkeling van de Belgische maatschappij specifiek aan bod zal komen.

Op het vlak van de informatietechnologieën werd een project uitgewerkt, dat vergelijkbaar is met de Roadshow : « Allen op het net » van het jaar 2000 en dat bestemd is voor de scholen, met de bedoeling de leerlingen van het secundair onderwijs (doelgroep 13-14 jaar) naar nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) te leiden en hen ertoe aan te moedigen deze studierichting te kiezen. Sinds de top van Lissabon beschouwt de Europese Unie deze toekomstgerichte sector namelijk als een veelbelovende sector inzake werkgelegenheid. Het is van essentieel belang dat de jongeren, en meer bepaald de meisjes, warmlopen voor de ICT.

2. Er werd voor deze problematiek in geen apart budget voorzien. In de Ministerraad van 8 maart 2002 werd evenwel beslist om van start te gaan met de oprichting van een werkgroep rond de begrotingsanalyse in termen van gender en gelijkheid : « gender budgetting ».

Dit project gebeurt in samenwerking met een universitaire ploeg (ULg en UIA).

Het blijft zo dat de in punt 1 aangehaalde initiatieven niet altijd te extrapoleren zijn uit de globale budgetten terzake.