Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-72

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (Sociale Zaken)

Vraag nr. 2691 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2003 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Strategische doelstellingen. Begroting 2003.

Op 16 en 17 oktober 2001 heeft in Brussel de internationale conferentie over gender responsive budgeting plaatsgevonden in het kader van het Belgische Europees Voorzitterschap. Vandaag ondersteunen verschillende lidstaten van de Europese Unie op een of andere manier gendergevoelig budgetteren in eigen land.

1. Wat zijn de strategische doestellingen inzake gelijke kansen van mannen en vrouwen die u binnen uw bevoegdheidsdomein hebt bepaald voor het jaar 2003 ?

2. Hoeveel middelen hebt u ingeschreven in uw begroting van 2003, in globo en per post, ter verwezenlijking van de gelijke kansen van vrouwen en mannen in uw beleid ?

3. Wie is binnen uw diensten/kabinet bevoegd voor de opvolging van deze doelstellingen (naam, functie) ?

Antwoord : In antwoord op de vraag van het geachte lid kan ik het volgende meedelen.

1. Voor 2003 heb ik als doelstelling gekozen de genderdimensie te integreren in de beleidsvoorstellen die de FOD Sociale Zekerheid me overmaakt om van daaruit tot een mainstreamingsbeleid te komen.

In dit kader past ook het nieuwe onderzoeksproject gendergevoelig budgetteren dat streeft naar de integratie van gelijke kansen voor de vrouwen en mannen in alle beleidsvormen en naar een systematische aandacht binnen de besluitvormingsprocessen voor de verschillen in voorwaarden, situaties en behoeften van vrouwen en mannen.

Mijn federale collega van Gelijkekansenbeleid belastte een universitaire ploeg van de Ulg en UIA met de realisatie van een uitvoerbaarheidsstudie daaromtrent.

Voor mijn departement werd de sector beroepsziekten gekozen om aan een dergelijke screening te onderwerpen. Deze is nog steeds lopende.

De resultaten van deze screeningen die in de federale overheid gehouden worden zullen gebundeld worden en zullen samen met de eindconclusie en eventuele voorstellen aan de regering voorgelegd worden.

De uiteindelijke bedoeling van deze analyse is niet om te voorzien in specifieke budgetten voor vrouwen of een meeruitgave voor specifieke programma's, maar om na te gaan hoe en waarom het overheidsbeleid kan worden aangepast in het licht van de eventuele verschillende impact ervan op mannen en vrouwen.

2. Er werden daartoe geen specifieke budgetten voorzien.

3. Binnen mijn kabinet is de heer Guy Van De Velde, kabinetsmedewerker, verantwoordelijk voor de opvolging van deze doelstellingen; binnen de administratie van de FOD Sociale Zekerheid is mevrouw Nelly Scheerlinck, adjunct-adviseur hiervoor verantwoordelijk.