Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-71

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid

Vraag nr. 2686 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2003 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. ­ Strategische doelstellingen. ­ Begroting 2003.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2687 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 3953).

Antwoord : 1. Het eindevaluatieverslag van de cel « mainstreaming » die in 2001 als pilootproject werd opgezet om de uitvoering van de « gender mainstreaming » te verzekeren voor de verschillende beleidsvlakken van de federale regering, bevindt zich in het eindstadium. De resultaten van deze evaluatie zullen vervolgens worden besproken door de regering. Er zullen dan voorstellen worden gedaan ter versterking van de strategie voor gender mainstreaming binnen de federale administratie. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat momenteel geďnstalleerd wordt, heeft overigens voortaan expliciet als taak « toe te zien op de naleving van de gelijkheid van vrouwen en mannen, elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht te bestrijden en instrumenten en strategieën die gestoeld zijn op een geďntegreerde aanpak van de genderdimensie uit te werken ». In dit raam komt het dus toe aan het Instituut om een strategie voor gender mainstreaming voor te stellen en uit te voeren.

2. De begroting 2003 bestemd voor de uitvoering van het gelijkekansenbeleid zal 3,2 miljoen euro bedragen. Dit budget dient enerzijds voor de integratie van een gender- en gelijkheidsperspectief (gender mainstreaming) in de federale beleidsvlakken, en anderzijds om de prioritair geachte specifieke maatregelen uit te voeren en ter ondersteuning van de instellingen en organisaties die de gelijkheid van mannen en vrouwen bevorderen.

In 2003 wordt de nadruk gelegd op de verdere ontwikkeling van het lokaal gelijkheidsbeleid, in het bijzonder door de steun aan concrete projecten van verenigingen. De steun aan het verenigingsleven, met name via de financiering van de VZW Amazone en de subsidiëring van de twee vrouwenraden, blijft een belangrijk deel van de begroting gelijke kansen vormen. Er zullen ook middelen worden vrijgemaakt voor de bestrijding van geweld op vrouwen en, in dit verkiezingsjaar, voor de ondersteuning van de idee van de pariteit.

3. De cel Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen van het kabinet bestaat uit vier personen : Monica Glineur (adviseuse-coördinatrice), Valérie Verzele (adviseuse), Christie Morreale (attachee) en Isabelle Renson (attachee).