Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-71

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid

Vraag nr. 2652 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2003 (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Samenstelling. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid. En dit zowel stroomopwaarts ≠ waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht ≠ als stroomafwaarts ≠ waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Sinds het begin van de legislatuur peil ik jaarlijks naar de stand van zaken.

Daarom had ik graag van de geachte minister vernomen of er reeds positieve evoluties merkbaar zijn :

1. Wat de verhouding is van de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers, binnen uw kabinet (stand van zaken in januari 2003) :

1.1. In globo

1.2. Per niveau

1.2.1. Medewerkers niveau 1

1.2.2. Uitvoerend personeel

1.2.2.1. Op het niveau 2

1.2.2.2. Op het niveau 2+

1.2.2.3. Op het niveau 3

1.2.3. Op het niveau van de kabinetschef en de adjunct-kabinetschefs.

2. Waren er in de loop van 2002 vacante plaatsen of nieuwe aanwervingen binnen uw kabinet ?

2.1. Zo ja, op welk niveau ?

2.2. Werden hiervoor vrouwen of mannen aangeworven of een contract aangeboden ?