Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-70

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen

Vraag nr. 2658 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2003 (N.) :
Ministeriële kabinetten. ­ Samenstelling. ­ Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in de besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid. En dit zowel stroomopwaarts ­ waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht ­ als stroomafwaarts ­ waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Sinds het begin van de legislatuur peil ik jaarlijks naar de stand van zaken.

Daarom had ik graag van de geachte minister vernomen of er reeds positieve evoluties merkbaar zijn :

1. Wat is de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers, binnen uw kabinet (stand van zaken in januari 2003) :

1.1. In globo

1.2. Per niveau

1.2.1. Medewerkers niveau 1

1.2.2. Uitvoerend personeel

1.2.2.1. Op het niveau 2

1.2.2.2. Op het niveau 2+

1.2.2.3. Op het niveau 3

1.2.3. Op het niveau van de kabinetschef en de adjunct-kabinetschefs

2. Waren er in de loop van 2002 vacante plaatsen of nieuwe aanwervingen binnen uw kabinet ?

2.1. Zo ja, op welk niveau ?

2.2. Werden hiervoor vrouwen of mannen aangeworven of een contract aangeboden ?

Antwoord : Ik herinner het geachte lid eraan dat mijn kabinet op 1 september 2001 effectief werd afgeschaft, en vervangen door een in omvang beperkt secretariaat, dat maximaal kan bestaan uit 13 medewerkers, waarvan 5 inhoudelijke medewerkers niveau 1, en 8 uitvoerenden.

Mijn secretariaat telt actueel 10,6 voltijds equivalente medewerkers, waarvan 5 vrouwen en 5,6 mannen.

Onderverdeeld per niveau bedraagt het respectievelijk aantal vrouwen en mannen, waaronder één mannelijk directeur :

­ niveau 1 : 1 vrouw en 4 mannen;

­ niveau 2 : 3 vrouwen en 0,2 mannen;

­ niveau 3 : 1 vrouw en 1,4 mannen.

In de loop van 2002 werden geen aanwervingen doorgevoerd.