2-284

2-284

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 APRIL 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen (van mevrouw Nathalie de T' Serclaes c.s., Stuk 2-1457)

Stemming 13

Aanwezig: 59
Voor: 59
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.