2-284

2-284

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 APRIL 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de nieuwe invasie in Oost-Congo» (nr. 2-1305)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de onderhandelingen tussen België en Nederland inzake een aantal spoordossiers» (nr. 2-1301)
Mondelinge vraag van de heer Jean Cornil aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het beleid inzake de regularisatie van mensen zonder papieren dat momenteel wordt gevoerd» (nr. 2-1300)
Mondelinge vraag van de heer Paul Galand aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het verbod voor kinderen om deel te nemen aan de plattelandsklassen van hun school omdat hun familie asiel heeft aangevraagd» (nr. 2-1302)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de opvang van vluchtelingen uit Irak» (nr. 2-1304)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «het actieplan voor personen met een handicap» (nr. 2-1303)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen (Stuk 2-1555) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

De georganiseerde criminaliteit in België (Stuk 2-425)

Bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (Stuk 2-1531) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie van 4 juli 2000, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001 (Stuk 2-1560)
Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (Stuk 2-1517) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot oprichting van federale raden van landmeters-experten (Stuk 2-1553)
Wetsontwerp tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert (Stuk 2-1554) (Evocatieprocedure)
Voorstel van kaderwet op de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (van de heer Jan Steverlynck c.s., Stuk 2-1289)
Wetsontwerp houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen (Stuk 2-1493) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake de titelbescherming voor erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (Stuk 2-1562)
Wetsontwerp tot invoeging van bijzondere maatregelen inzake aanstelling, bevordering en evaluatie van de leden gedetacheerd uit een politiedienst in de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Stuk 2-1556)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen (van mevrouw Nathalie de T' Serclaes c.s., Stuk 2-1457)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect (Stuk 2-1279) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd (Stuk 2-1535)
Wetsontwerp tot regeling van de rechtspleging voor de militaire rechtscolleges en tot aanpassing van verscheidene wettelijke bepalingen naar aanleiding van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd (Stuk 2-1536) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-1537)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 357 en 362 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-1557)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken wat betreft de vertalingen van de mondelinge verklaringen (Stuk 2-1559)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-1568) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 173, 182 en 185 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-1572)
Wetsvoorstel betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden (van de heer Jean-Pierre Malmendier, Stuk 2-385)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen (Stuk 2-1555) (Evocatieprocedure)
De georganiseerde criminaliteit in België (Stuk 2-425)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «de terugvordering van de bij ABOS verduisterde gelden» (nr. 2-1003)

Vraag om uitleg van de heer Michiel Maertens aan de eerste minister over «de interpretatie van het bilateraal NAVO-akkoord van 19 juli 1971» (nr. 2-999)

Vraag om uitleg van de heer Josy Dubié aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het gebruik van het Belgische grondgebied en luchtruim door de strijdkrachten die betrokken zijn bij de oorlog in Irak» (nr. 2-1000)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de technische werkgroep inzake de wapentransporten» (nr. 2-1006)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Mededeling van koninklijke besluiten
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Directie-generaal internationale samenwerking - Bilaterale samenwerking
Nationale Arbeidsraad