2-282

2-282

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 2 APRIL 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen (van mevrouw Nathalie de T' Serclaes c.s., Stuk 2-1457)

Algemene bespreking

De voorzitter. - Mevrouw Taelman verwijst naar haar schriftelijk verslag.

-De algemene bespreking is gesloten.