2-277

2-277

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 MAART 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de eerste minister over «het gewapende conflict in Irak» (nr. 2-1284)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de eerste minister over «de tweede Golfoorlog» (nr. 2-1286)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de transporten van de NAVO via de luchthaven van Oostende» (nr. 2-1288)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de extra bescherming van de gebouwen van religieuze minderheidsgroepen in ons land» (nr. 2-1285)
Mondelinge vraag van de heer Luc Van den Brande aan de eerste minister over «het akkoord over de Grondwetsherziening» (nr. 2-1287)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de schendingen van de mensenrechten in Iran» (nr. 2-1281)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het referendum dat op 23 maart 2003 in Tsjetsjenië wordt georganiseerd» (nr. 2-1282)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de terugbetaling door het RIZIV van het geneesmiddel Neurontin» (nr. 2-1283)

Inoverwegingneming van voorstellen

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de omzendbrief van 1 juli 2002 tot wijziging en coördinatie van de omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de algemene onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag» (nr. 2-979)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het gebruik der talen in de politiezones waartoe faciliteitengemeenten behoren» (nr. 2-986)

Vraag om uitleg van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «de terugbetaling door de ziekteverzekering van de medische kosten die voortvloeien uit sportongevallen» (nr. 2-981)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek (Stuk 2-1499)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de berekening van de pensioenen van de personeelsleden van de CLB» (nr. 2-983)

Vraag om uitleg van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de toepassing van de wetgeving betreffende de IGO (inkomensgarantie voor ouderen) en de tegemoetkoming aan gehandicapten op de leden van de religieuze gemeenschappen en van de pluralistische leefgemeenschappen» (nr. 2-982)

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen, aangenomen te Parijs op 14 november 1970 (Stuk 2-1469)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Hongarije inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Boedapest op 22 mei 2001 (Stuk 2-1472)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Polen inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, ondertekend te Brussel op 13 november 2000 (Stuk 2-1466)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Zambia inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Lusaka op 28 mei 2001 (Stuk 2-1490)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de hulpverlening, opgemaakt te Londen op 28 april 1989 (Stuk 2-1502)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de Europese ruimtevaartpolitiek (Stuk 2-1521)

Bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations, afgesloten te Brussel op 4 februari 2003 (Stuk 2-1473)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek (Stuk 2-1412) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 328bis en tot wijziging van de artikelen 328 en 331bis van het Strafwetboek (Stuk 2-1437) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek aangaande de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging (Stuk 2-1004)
Wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (Stuk 2-1324) (Tweede behandeling)
Wetsvoorstel betreffende de onvatbaarheid voor beslag van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een bankrekening zijn gestort (van de heren Philippe Mahoux en Francis Poty, Stuk 2-786) (Nieuw opschrift)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek (van de heer Jacques Santkin c.s., Stuk 2-621)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek (Stuk 2-1499)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen, aangenomen te Parijs op 14 november 1970 (Stuk 2-1469)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Hongarije inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Boedapest op 22 mei 2001 (Stuk 2-1472)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Polen inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, ondertekend te Brussel op 13 november 2000 (Stuk 2-1466)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Zambia inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Lusaka op 28 mei 2001 (Stuk 2-1490)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de hulpverlening, opgemaakt te Londen op 28 april 1989 (Stuk 2-1502)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Voorstel van resolutie betreffende de Europese ruimtevaartpolitiek (Stuk 2-1521)

Vraag om uitleg van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over «de balans van de Copernicushervorming» (nr. 2-984)

Vraag om uitleg van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over «de toekomst van de Copernicushervorming» (nr. 2-985)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Prejudiciële vragen