2-270

2-270

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 FEBRUARI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van oud-senatoren

Samenstelling van een parlementaire onderzoekscommissie en verlenging van het mandaat

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «de terugroeping van de Israėlische ambassadeur uit Belgiė» (nr. 2-1241)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «de uitspraak van het Hof van Cassatie in de zaak-Sharon» (nr. 2-1245)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de eerste minister over «het aanvaarden van de Arabisch-Europese Liga (AEL) als officiėle gesprekspartner» (nr. 2-1238)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «haar recente voorstellen inzake de zwakke weggebruiker» (nr. 2-1239)
Mondelinge vraag van de heer Franēois Roelants du Vivier aan de minister van Binnenlandse Zaken, aan de minister van Justitie en aan de minister van Financiėn over «het Belgisch beleid inzake illegale handel in cultuurgoederen» (nr. 2-1240)
Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps aan de staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling over «de eisen van de Europese Commissie inzake de berging van radioactief afval» (nr. 2-1243)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Justitie over «het koninklijk besluit dat nog genomen moet worden om het begrip kind ten laste in de zin van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek te definiėren» (nr. 2-1236)
Mondelinge vraag van de heer Jacques D'Hooghe aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het rookgedrag in Belgiė en het budgettair beleid en het gezondheidsbeleid terzake» (nr. 2-1242)

Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 393 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-1409)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot instelling van een basis-bankdienst (Stuk 2-1379) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State (Stuk 2-1426)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «het initiatief van de stad Gent om de rechtzoekende die meegenomen wordt in een voertuig van de lokale politie daarvoor te laten betalen» (nr. 2-1244)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Happart aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het buurtonderzoek betreffende burgers die onder de toepassing vallen van de omzendbrief van 1 juli 2002 over de afgifte van het getuigschrift van goed zedelijk gedrag, model 2» (nr. 2-1237)

Stemmingen

Wetsontwerp tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsook het Kieswetboek (Stuk 2-1448)
Wetsontwerp op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap (Stuk 2-1360) (Nieuw opschrift)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met betrekking tot de verlaging van het expeditierecht (Stuk 2-1403) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de toetreding van Belgiė tot het Verdrag tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Italiaanse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniė en Noord Ierland tot oprichting van een gezamenlijke organisatie voor samenwerking op defensiematerieelgebied (OCCAR), en met de Bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Farnborough op 9 september 1998 (Stuk 2-1414)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk Belgiė, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van Roemeniė, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, en met de Aanhangsels I en II, ondertekend te Boekarest op 6 juni 1995 (Stuk 2-1415)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 20 juni 2002 (Stuk 2-1443)
Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de vervolging en de deportatie van de joden in Belgiė tijdens de Tweede Wereldoorlog (van de heren Alain Destexhe en Philippe Mahoux c.s., Stuk 2-1311) (Nieuw opschrift)
Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in Belgiė tijdens de Tweede Wereldoorlog (Stuk 2-1450)
Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 393 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-1409)
Wetsontwerp tot instelling van een basis-bankdienst (Stuk 2-1379) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State (Stuk 2-1426)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (Stuk 2-289)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (Stuk 2-290)

Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «het vereiste verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand voor teraardebestellingen en de problemen bij repatriėringen» (nr. 2-955)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de aanvragen tot regularisatie van het verblijf in Belgiė» (nr. 2-944)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Justitie over «het reglement van de Orde van Vlaamse balies dat advocaten verbiedt samen te werken met niet-advocaten» (nr. 2-959)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «de problematische situatie van de parketsecretariaten» (nr. 2-960)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de evaluatie van de sensibiliseringscampagnes tot ontmoediging van het gebruik van antibiotica» (nr. 2-958)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Prejudiciėle vragen
Europees Parlement