2-267

2-267

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 FEBRUARI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Iris Van Riet aan de minister van Landsverdediging over «de medewerking van Landsverdediging aan het toezicht vanuit de lucht op olielozingen in de Noordzee» (nr. 2-1231)

De voorzitter. - De heer Charles Picqué, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, antwoordt namens de heer André Flahaut, minister van Landsverdediging.

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Sinds 1991 controleert de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium regelmatig of er geen schadelijke en gevaarlijke stoffen zoals olie in de Noordzee terechtkomen. Dat toezicht wordt uitgeoefend met een vliegtuig dat door het ministerie van Landsverdediging ter beschikking wordt gesteld en dat uitgerust is om in allerlei weersomstandigheden vast te stellen welke schadelijke stoffen in de Noordzee terechtkomen, hoeveel en waar. Per jaar stelt de dienst gemiddeld een vijftigtal gevallen van olieverontreiniging vast. Dat deze controle nodig is, bleek gisteren nog, toen een schip op heterdaad betrapt werd bij het lozen van olie. Dat vliegtuig kan ook worden ingeschakeld voor het bestrijden van de gevolgen van een ramp, zoals die met de Tricolor.

Het toezicht met dit speciaal uitgeruste vliegtuig dreigt echter in 2004 te verdwijnen. Het ministerie van Defensie heeft immers beslist dat vliegtuigen van het type waartoe ook het controlevliegtuig behoort, uit de lucht worden gehaald.

Mijn vraag aan de minister van Landsverdediging is dan ook of hij bereid is mee naar een oplossing voor dit probleem te zoeken en, zo ja, welke oplossing of oplossingen hij ziet.

De heer Charles Picqué, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid. - Minister Flahaut bevestigt dat het ministerie van Defensie bereid blijft mee te werken aan een oplossing voor de problemen die rijzen door het uit de lucht nemen van de vliegtuigen van het type Britten-Norman. Een werkgroep werd opgericht om de vernieuwing van het protocolakkoord te bestuderen. Minister Flahaut sluit a priori geen enkele oplossing uit.

Tot zover het korte en bondige antwoord van minister Flahaut.

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - U zult het met me eens zijn dat dit een nietszeggend antwoord is. Ik zal de problematiek dan ook blijven volgen, want een werkgroep zal de controles niet uitvoeren. Daarvoor hebben we een vliegtuig nodig.