2-267

2-267

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 FEBRUARI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de problemen die Belgen met een dubbele nationaliteit ondervinden bij bezoeken aan voormalige Oostbloklanden» (nr. 2-1226)

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP.A). - Er is mij ter ore gekomen dat personen met een dubbele nationaliteit, waaronder de Belgische, bij bezoeken aan voormalige Oostbloklanden, meer in het bijzonder aan Bulgarije, aan de grens verplicht worden een visum aan te vragen op basis van de niet-Belgische nationaliteit, zelfs wanneer ze maar op doorreis zijn in het land.

Is de vice-eerste minister op de hoogte van die, naar mijn mening, discriminerende behandeling? Wat zal hij hier eventueel tegen doen?

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - Het probleem dat mevrouw Pehlivan aanhaalt, is mij niet bekend. Elk land beslist soeverein wie toegang krijgt tot zijn grondgebied en onder welke voorwaarden. Indien een Belgische onderdaan zich aandient aan een grensovergang met Belgische reis- en identiteitsdocumenten, moet in beginsel op basis van deze gegevens worden bepaald aan welke andere formaliteiten hij of zij zonodig moet voldoen. Wat bipatriden betreft, dient in toepassing van de principes van de Conventie van Den Haag nopens wetsconflicten inzake nationaliteit van 12 april 1930 een Staat ten aanzien van een persoon die de nationaliteit van die Staat heeft, geen rekening te houden met de andere nationaliteit die deze persoon bezit. Een derde Staat moet een persoon met twee of meerdere nationaliteiten behandelen alsof die persoon maar één nationaliteit had. De derde Staat zal de nationaliteit erkennen van het land waar die persoon gewoonlijk en meestal verblijft of bij gebrek daaraan de nationaliteit van het land die die persoon daadwerkelijk aankleeft.

Als mevrouw Pehlivan kennis heeft van een specifiek voorval in Bulgarije of in een ander Centraal-Europees land, zou het nuttig zijn dat ze me daarvan op de hoogte brengt. Heel wat van die landen zullen toetreden tot de Europese Unie of zullen alleszins kandidaat-lidstaten zijn. Het zou merkwaardig zijn dat ze geen rekening zouden houden met de nationaliteit van een EU-lidstaat. Met een specifiek voorbeeld kan ik aan de Belgische ambassadeur ter plaatse vragen een onderzoek in te stellen en zonodig een demarche te ondernemen. Indien nodig kan ook een onderzoek of een bespreking op Europees niveau worden gevraagd.

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP.A). - Ik zal de vice-eerste minister documenten ter beschikking stellen, zodat hij het probleem kan aankaarten. Het gaat namelijk over mensen die de Turkse én de Belgische nationaliteit hebben. Bij doorreis in Bulgarije worden ze verplicht op basis van hun Turkse nationaliteit een visum aan te vragen.