Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-60

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling

Vraag nr. 2341 van mevrouw de Bethune d.d. 8 augustus 2002 (N.) :
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid. ­ Implementatie van de strategische doelstellingen. ­ Periode van januari tot juli 2002.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag no 2325 aan de eerste minister, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 3319).

Antwoord : 1. Planning

De planning omvat de realisatie van vijf strategische doelstellingen inzake gender mainstreaming tegen het einde van deze legislatuur. Bepaalde acties werden reeds gerealiseerd en andere zullen het binnenkort zijn.

2. Implementatie van de strategische doelstellingen

De realisatie van deze vijf doelstellingen resulteert uit een nauwe samenwerking tussen een deskundige inzake gender mainstreaming aangesteld door het kabinet van minister Onkelinx, de verantwoordelijke binnen mijn kabinet en de ambtenaar belast met deze kwestie binnen de administratie Energie. Verschillende interkabinettenvergaderingen werden hiervoor georganiseerd. Daarna volgden ook vergaderingen die beperkt waren tot de drie bovenvermeldé personen, dit om de acties gevoerd op het gebied van gender mainstreaming grondiger te kunnen opvolgen en om de verschillende strategische doelstellingen te kunnen implementeren.

Naast de realisatie van deze vijf strategische doelstellingen, hebben de verantwoordelijken inzake gender mainstreaming binnen mijn kabinet en binnen de administratie begin 2002 een opleiding over gender budgetting gevolgd om te kunnen nadenken over eventuele acties die meer specifiek gericht zijn op een gelijk budgettair beheer tussen mannen en vrouwen en om dergelijke acties te ontwikkelen. Na deze opleiding werden werkvergaderingen georganiseerd met de begrotingsverantwoordelijken van mijn kabinet en van de administratie.

3. Opvolging en evaluatie

Onder de verschillende doelstellingen is er de aanduiding van een ambtenaar belast met de positieve acties die gevoerd moeten worden op het gebied van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen (december 2001). Dit maakt het mogelijk om de acties inzake gender mainstreaming binnen de administratie van dichterbij te analyseren en op te volgen.


(1) De door het geachte lid gevraagde gegevens werden hem rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet in het bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen, maar liggen zij ter inlage bij de griffie van de Senaat.

(2) Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement COM(1999) 706 def. van 17 december 1999.