Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-60

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 2323 van mevrouw de Bethune d.d. 8 augustus 2002 (N.) :
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid. ­ Implementatie van de strategische doelstellingen. ­ Periode van september tot december 2001.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag no 2308 aan de eerste minister, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 3319).

Antwoord : De wet betreffende de Belgische internationale samenwerking van 25 mei 1999 heeft kracht van wet gegeven aan het gelijkheidsprincipe tussen mannen en vrouwen (zie antwoord op de schriftelijke vraag no 1229 van 3 september 2001).

In uitvoering van het in 2001 genomen besluit van de Ministerraad om de genderthematiek te integreren in de federale departementen, koos de DGIS als specifieke strategische doelstelling om in elk partnerland minstens één groot programma gericht op de problematiek van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te financieren. Aan deze keuze werd gestalte gegeven om in Bangladesh een tegemoetkoming in te schrijven in het bilateraal programma voor het ministerie van Vrouwenzaken en in Ecuador een preventieprogramma voor adolescentenzwangerschap te financieren. Verder in de tekst wordt nader ingegaan op deze programma's.

In de loop van 2001 heeft de directie-generaal Internationale samenwerking samen met de adviescommissie « vrouwen en Ontwikkeling » (CVO) en de Belgische Technische Cooperatie (BTC) verder werk gemaakt van deze initiatieven op het gebied van « gender mainstreaming » zijnde de inpassing van het genderthema in het ontwikkelingsbeleid, zowel transversaal (over de verschillende sectoren heen) als longitudinaal (doorheen de gehele projectcyclus) en met oog voor positieve acties ten aanzien van vrouwen. Om dit proces te schragen kwam in juni 2001 een experte met bijzondere kwalificatie de Gendercel versterken. Zo heeft de Gendercel van de DGIS overeenkomstig de wet van 25 mei 1999 een ontwerp van strategische nota betreffende de gelijkheid van rechten en kansen tussen mannen en vrouwen opgesteld waarbij een actieplan van de uitvoering is inbegrepen.

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (1 juli 2001-31 december 2001), heeft de DGIS haar steun verleend aan verschillende internationale conferenties rond het genderthema.

Een internationale conferentie rond het thema « Strengthening Economic Governance : Applied Gender Analysis to Governement Budgets » werd georganiseerd in oktober 2001 in samenwerking met de VN-Vrouwenorganisatie (UNIFEM), de Ministerraad van de Noordse landen, de Organisatie van economische samenwerking en ontwikkeling (OESO), het secretariaat van de Commonwealth en het Onderzoekscentrum voor internationale ontwikkeling. De steun van de DGIS aan dit programma van UNIFEM weerspiegelt hierbij duidelijk de evolutie van de Belgische samenwerking van projectsteun op microniveau, naar een genderbenadering op macro-economisch niveau. Een gendergerelateerde analyse van nationale begrotingen zijn ook een middel om te komen tot een goed financieel bestuur en de gender gaps te verkleinen.

Het Belgisch Platform voor bevolking en ontwikkeling heeft een internationaleconferentie georganiseerd in november 2001 rond het thema « Sexual and reproductive health and rights and development ». Een geïntegreerd ontwikkelingsbeleid op het gebied van seksuele en reproductieve rechten was een van de belangrijke aanbevelingen van deze conferentie.

Hiernaast heeft de Belgische Samenwerking in december 2001 een financiële steun toegekend aan de internationale rondetafelconferentie over « Women's Leadership in Rebuilding Afghanistan » die in Brussel plaatshad onder de bescherming van UNIFEM en de Belgische regering. Het doel van de rondetafelconferentie was de deelname van de vrouwen aan de wederopbouw van hun land te steunen. Tot slot van de conferentie gaven de om en bij de veertig Afghaanse vrouwen in een actieplan de punten aan die van de tijdelijke gezagdragers van Afghanistan, de agentschappen van de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap voorrang moeten krijgen. De Belgische Samenwerking heeft erover gewaakt dat dit actieplan op tafel lag tijdens de verschillende internationale vergaderingen over de wederopbouw van Afghanistan. België heeft er zich op beleidsniveau toe verbonden in alle haar interventies in Afghanistan plaats in te maken voor het genderaspect en specifieke acties voor vrouwen.

Op institutioneel gebied was 2001 het jaar van een verdere uitbreiding van de human resources. De cel « Gender » van de DGIS werd versterkt met een voltijdse expert met bijzondere kwalificatie; en ook bij de BTC trad een genderexpert in dienst.

In 2001 organiseerde de Commissie vrouwen en ontwikkeling (CVO) ontmoetingen met vrouwen uit conflictlanden of postconflictgebieden (Afghanistan, Israël/Palestina). De commissie nodigde twee onderzoekers uit om de resultaten van hun studies over vrouwenhandel in België toe te lichten. Deze studies tonen duidelijk het verband aan tussen prostitutie en armoede in het Zuiden. Onder het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie heeft de commissie de noodzaak van een grotere gelijkheid tussen zowel mannen en vrouwen als tussen het Noorden en het Zuiden benadrukt. Een brochure over dit standpunt werd op grote schaal verspreid. Op 12 oktober 2002 organiseerde de commissie rond het thema gender, financiering en ontwikkeling een seminarie « Women say no to speculation ». De commissie stelde ook een vade-mecum op voor de attachés internationale samenwerking die belast zijn met het opstellen van de geografische strategienota's.

Hierbij geven we slechts enkele voorbeelden van activiteiten die door de internationale samenwerking ontwikkeld worden ter implementatie van de strategische doelstellingen.