Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-60

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Eerste minister

Vraag nr. 2325 van mevrouw de Bethune d.d. 8 augustus 2002 (N.) :
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid. ­ Implementatie van de strategische doelstellingen. ­ Periode van januari tot juli 2002.

De Ministerraad heeft in januari 2001 een beslissing genomen om de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in zijn beleid te stroomlijnen overeenkomstig de aanbevelingen van de Wereldvrouwenconferentie in Peking (1995).

Om die gelijkheid te bereiken verbond ook u zich ertoe één of meerdere concrete en strategische doelstellingen te realiseren inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Kan u mij laten weten welke stappen u reeds ondernomen hebt in de eerste helft van het jaar (januari tot juli 2002) om de strategische doelstellingen in te vullen ?

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke planning maakte u ?

2. Hoe verzekerde u de tenuitvoerlegging tot nu toe; welke concrete stappen werden er gezet; welke vergaderingen werden er gehouden; welke budgetten werden er vrijgemaakt ?

3. Bestaan er reeds strategieën ter opvolging of ter evaluatie ?

Antwoord : Het geachte lid weet ongetwijfeld dat het eindevaluatieverslag van de cel « mainstreaming » voor het jaar 2001 op 8 maart 2002 werd voorgelegd aan de Ministerraad die beslist heeft dit initiatief voor dit jaar te verlengen. Het is dus vanaf die laatste datum dat de praktijk van de regeringsleden in dat verband dient te worden nagegaan.

Wat mijzelf betreft, kan ik het geachte lid meedelen dat sedert de Ministerraad de beslissing heeft genomen, drie vergaderingen hebben plaatsgevonden met mijn medewerkers die de follow-up van het dossier verzorgen en de deskundigen aangesteld door de cel « mainstreaming ». Tijdens die vergaderingen werden de strategische doelstellingen verduidelijkt en geconcretiseerd die ik op dat vlak ondersteun.

Voor het overige verwijs ik het geachte lid graag naar mijn antwoorden op de vragen nrs. 959, 1324, 1514 en 2308 die het geachte lid respectievelijk op 12 december 2000, 11 juni 2001, 3 september 2001 en 8 augustus 2002 heeft gesteld.