Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-59

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 2334 van mevrouw de Bethune d.d. 8 augustus 2002 (N.) :
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid. Implementatie van de strategische doelstellingen. Periode van januari tot juli 2002.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2326 aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 3247).

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de gestelde vragen.

1. De strategische doelstellingen van het departement van Landsverdediging inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen zijn :

het verhogen van het aantal vrouwen in het leger;

het verhogen van het aantal vrouwen binnen de hogere rangen.

De planning dienaangaande bestaat erin toe te zien op de verdere uitvoering van eerder genomen maatregelen, toegelicht in het antwoord op uw vraag nr. 1523 van 3 september 2001.

2. Sinds 2 januari 2002 beschikt de divisie Beleidsvoorbereiding van de algemene directie Human Resources over een cel Gelijke Kansen die instaat voor het opstellen van een Gelijke Kansen actieplan voor 2003 op basis van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Binnen de Defensiestaf werd een werkgroep belast met de oprichting van een Gelijke Kansen en Vertrouwensdienst die zich voornamelijk zal bezighouden met de klachtenbehandeling inzake geweld, pesterijen, discriminatie, ongewenst seksueel gedrag, ... De bevindingen van de werkgroep zullen gekaderd worden in de nieuwe wet van 11 juni 2002 die deze materie behandelt.

Voor 2002 is een budget van 61 973 euro vrijgemaakt voor het organiseren van algemene vergaderingen. Deze vergaderingen waren oorspronkelijk enkel bestemd voor het vrouwelijk personeel. Aangezien een aanzienlijk aantal van de voorgestelde acties en maatregelen in het kader van een gelijke kansen beleid echter zowel de mannelijke als de vrouwelijke personeelsleden ten goede komt, richten ze zich voortaan tot alle departementsleden.

3. Binnen de nieuwe eenheidsstructuur die van kracht is sinds 2 januari 2002 is er een adjunct stafchef evaluatie. Zijn diensten staan onder andere in voor de evaluatie van alle beleidsmaatregelen van het departement.