Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-59

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 2317 van mevrouw de Bethune d.d. 8 augustus 2002 (N.) :
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid. Implementatie van de strategische doelstellingen. Periode van september tot december 2001.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2309 aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 3245).

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

Het departement Defensie heeft een uitgebreide bijdrage geleverd aan het rapport voor 2001 inzake de opvolging van de toepassing van resoluties van de Wereldconferentie vrouwen te Peking in 1995.

Dit rapport werd, op voorstel van mevrouw Onkelinx, minister van Werkgelegenheid en Gelijkekansenbeleid goedgekeurd door de Ministerraad op 19 juli 2002.

Het rapport werd overgemaakt aan de Federale Kamers voor onderzoek.

Dit rapport geeft een antwoord op de gestelde vragen.