Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-59

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid

Vraag nr. 2326 van mevrouw de Bethune d.d. 8 augustus 2002 (N.) :
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid. ≠ Implementatie van de strategische doelstellingen. ≠ Periode van januari tot juli 2002.

De Ministerraad heeft in januari 2001 een beslissing genomen om de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in zijn beleid te stroomlijnen overeenkomstig de aanbevelingen van de Wereldvrouwenconferentie in Peking (1995).

Om die gelijkheid te bereiken verbond ook u zich ertoe ťťn of meerdere concrete en strategische doelstellingen te realiseren inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Kan u mij laten weten welke stappen u reeds ondernomen hebt in de eerste helft van het jaar (januari tot juli 2002) om de strategische doelstellingen in te vullen ?

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke planning maakte u ?

2. Hoe verzekerde u de tenuitvoerlegging tot nu toe; welke concrete stappen werden er gezet; welke vergaderingen werden er gehouden; welke budgetten werden er vrijgemaakt ?

3. Bestaan er reeds strategieŽn ter opvolging of ter evaluatie ?

Antwoord : 1. De deskundige, belast met de begeleiding van het departement bij de tenuitvoerlegging van de strategische doelstelling van de minister van Werkgelegenheid, is begonnen met de aanpassing van de in 2001 opgestelde checklist evenals met het opstellen van een inventaris van de onderzoeks- en studieprojecten en de initiatieven aangaande vrouwen in de nieuwe beroepen uit de communicatie- en informatiesector.

De opvolgingsprocedures inzake het interministerieel samenwerkingsakkoord betreffende een gelijke toegang van vrouwen tot de nieuwe technologieŽn zijn gaande.

Voor het Electronica-project werden deze procedures concreet aangevat. Ter herinnering, dit project werd ingediend in het kader van de ESF-programmatie voor de periode 2000-2006 en werd op 29 maart goedgekeurd. Electronica is opgevat als een sensibilisatieactie naar vrouwen en werkgevers toe, die moet leiden tot een grotere vrouwelijke tewerkstelling in de ICT-sector.

Vaak zeggen de opleidingsinstellingen slechts weinig vrouwen bereid te vinden voor de ICT-cursussen, terwijl de werkgevers wijzen op een toenemende krapte binnen de sector en de moelijkheid om geschoold personeel te vinden.

Een eerste deel van het project, bestaande uit een algemene sensibilisatiecampagne, werd op 25 september 2001 gelanceerd en loopt nog tot september 2002.

Ter herinnering, de bedoeling van de campagne is de vrouwen aan te zetten tot het volgen van traditioneel minder vrouwelijke ICT-opleidingen, ťn de bedrijfsleiders ertoe bewegen vrouwen aan te werven. Ze richt zich op termijn ook naar alle actoren uit de sector.

≠ De invoegingen in de vrouwenweekbladen en in de bedrijfsmagazines vonden plaats tot april 2002.

≠ Het ę groene telefoonnummer Ľ, operationeel sedert 25 september 2001, met als doel de vrouwen en de werkgevers te informeren kreeg, tot 20 juli 2002, 4 883 oproepen.

Het tweede luik van het project werd eveneens aangevat. Het betreft de conceptie, de redactie en het testen van de inhoud van mainstreaminginstrumenten in de vorm van sensibilisatiemodules die gestructureerd zijn rond de thematiek van de gelijke toegang van mannen en vrouwen tot de nieuwe technologieŽn.

Het gaat hier om het verwezenlijken en het ter beschikking stellen van een sensibiliseringsmiddel om de gelijke toegang van vrouwen tot de nieuwe technologieŽn te integreren. De sensibilisering zal meer bepaald slaan op de toegang van vrouwen tot vormingen, banen en carrieres in de sector van de nieuwe technologieŽn.

De doelgroep bestaat uit, wat de problematiek van werkgelegenheid en beroepsopleiding betreft, diegenen die verantwoordelijk zijn voor het onthaal, de oriŽntering en de selectie inzake begeleiding en opleiding en plaatsing van werkzoekenden en/of werknemers, mensen die zich in een omschakelings- heroriŽntatieproces bevinden alsook werkgevers, waaronder interim-bureaus.

De verhoopte impact van het gebruik van de modules die in het kader van deze opdracht zullen ontwikkeld worden is om, op termijn, een mentaliteitsverandering teweeg te brengen bij de opleiders, de werkgevers en de betrokkenen uit de sector.

De modules worden ontworpen als mainstreamings-instrumenten en moeten de actoren, de werkgevers en de opleiders uit de sector toelaten om de genderdimensie te integreren en hen ertoe brengen om zich een doelstelling voor ogen te houden op het stuk van de gelijke kansen. Bijvoorbeeld :

≠ de toename van het aantal kandidates in de opleidingen voor beroepen in de informaticasector;

≠ de ontwikkeling van de aanwezigheid van vrouwen in loopbanen die verband houden met de digitale technologieŽn;

≠ de interesse van vrouwen opwekken voor niet-traditioneel vrouwelijke ę technische Ľ beroepen;

≠ het stimuleren van de opleiding, de aanwerving en de loopbaan van vrouwen in informaticafuncties;

≠ werkgevers die rekening houden met vrouwelijke kandidaturen voor beroepen die verband houden met de digitale technologieŽn.

Om dit tweede luik tot een goed einde te brengen werd, via een openbare aanbesteding, een overeenkomst afgesloten met de Universiteit van Luik en met de Katholieke Universiteit Leuven, in consortium verenigd. De modules worden in december 2002 verwacht. Deze overeenkomst slaat op een totaal bedrag van 93 225,38 euro, voor de helft ten laste van het ESF en voor de helft ten laste van het federaal ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

2. Het budget 2002 voor het gehele Electronica-project bedraagt 411 999,04 euro; dit budget is voor de helft ten laste van het ESF en voor de andere helft ten laste van de Belgische autoriteiten. De helft ten laste van de Belgische autoriteiten (205 999,52 euro) is verdeeld over het budget gelijke kansen (42 885,58 euro) en de algemene budgetten (163 113,94 euro) van het federaal ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

De begeleidingsgroep van het Electronica-project kwam tussen januari 2002 en juli 2002 driemaal samen.

Er vonden eveneens drie vergaderingen plaats met de deskundige belast om het departement te begeleiden bij de tenuitvoerlegging van de strategische doelstelling van de minister van Werkgelegenheid.

3. In het kader van de ESF-programmatie 2000-2006 is een evaluatie van het Electronica-project voorzien. Deze evaluatie ging in de loop van de maand april 2002 van start en werd uitgevoerd door de VZW Engender. De evaluatie zal slaan op de verschillende luiken van het Electronica-project, op de resultaten van de gevoerde acties alsook op het administratief en boekhoudkundig beheer van het project.

De deskundige van de cel mainstreaming zal eveneens een evaluatie maken van de, in het kader van het Electronica-project, gevoerde acties en van de opvolging van het interministerieel samenwerkingsakkoord inzake een gelijke toegang van vrouwen tot de nieuwe technologieŽn. Deze evaluatie zal als basis dienen voor het uitwerken van aanbevelingen met het oog op de integratie van het genderperspectief in het beleid inzake toegang tot de nieuwe technologieŽn.