Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-59

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid

Vraag nr. 2309 van mevrouw de Bethune d.d. 8 augustus 2002 (N.) :
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid. ­ Implementatie van de strategische doelstellingen. ­ Periode van september tot december 2001.

De Ministerraad heeft in januari 2001 een beslissing genomen om de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in zijn beleid te stroomlijnen overeenkomstig de aanbevelingen van de Wereldvrouwenconferentie in Peking (1995).

Om die gelijkheid te bereiken verbond ook u zich ertoe één of meerdere concrete en strategische doelstellingen te realiseren inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Kan u mij laten weten welke stappen u reeds ondernomen hebt in het laatste kwartaal van het jaar (september tot december 2001) om de strategische doelstellingen in te vullen ?

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke planning maakte u ?

2. Hoe verzekerde u de tenuitvoerlegging tot nu toe; welke concrete stappen werden er gezet; welke vergaderingen werden er gehouden; welke budgetten werden er vrijgemaakt ?

3. Bestaan er reeds strategieën ter opvolging of ter evaluatie ?

Antwoord : 1. Vooreerst werd het eerste luik van het project-Electronica, bestaande uit een algemene sensibilisatiecampagne, concreet aangevat. Ter herinnering : het project werd ingediend in het kader van de ESF-programmatie 2000-2006 en werd op 29 maart goedgekeurd. Het is opgevat als een sensibilisatieactie naar vrouwen en werkgevers toe, die moet leiden tot een grotere vrouwelijke tewerkstelling in de ICT-sector.

Vaak zeggen de opleidingsinstellingen slechts weinig vrouwen bereid te vinden voor de ICT-cursussen, terwijl de werkgevers wijzen op de toenemende krapte binnen de sector en de moeilijkheid om geschoold personeel te vinden.

Een eerste deel van dit project, bestaande uit een algemene sensibilisatiecampagne, werd op 25 september 2001 gelanceerd en is momenteel nog steeds gaande.

De campagne moet de vrouwen aanzetten tot het volgen van traditioneel minder vrouwelijke ICT-opleidingen, én de bedrijfsleiders ertoe bewegen vrouwen aan te werven. Ze richt zich op termijn ook naar alle actoren van de sector.

De campagne wordt gevoerd rond verschillende aandachts- en steunpunten :

­ één gemeenschappelijk thema (« Vrouwen en informatica, 100 % compatibel »), dat vervolgens aangepast werd in functie van het brede doelpubliek : de vrouwen en de werkgevers, werd voor de ganse campagne gedefinieerd;

­ de visuele steunpunten van de campagne bestaan uit : folders/triptieken, bijlagen in de weekbladpers (van november 2001 tot april 2002) en zijdelingse aanplakborden op bussen en trams (oktober-november 2001);

­ bovenop de visuele steunpunten is sedert 25 september 2001 een « groen telefoonnummer » ter beschikking gesteld om de vrouwen en de werkgevers te informeren en inlichtingen te verstrekken : op 18 december werden reeds 2 787 oproepen geregistreerd;

­ de campagne ging op 25 september 2001 van start en loopt over een periode van 12 maanden.

Daarnaast is er in het kader van de interministeriële conferentie voorzien om een samenwerkingsakkoord af te sluiten tussen de federale Staat, de gewesten en de gemeenschappen rond de gelijke toegang van vrouwen tot de nieuwe technologieën.

De uitvoering ervan wordt gewaarborgd door meerdere elementen die erin vervat zijn. Het protocol zal toegespitst zijn op overleg en samenwerking op beleidsniveau en op het niveau van de acties die door de verschillende overheden gevoerd worden ­ met respect voor ieders bevoegdheid ­ aangaande de gelijke toegang van vrouwen tot de nieuwe technologieën. De bedoeling is om de verschillende acties die door de verschillende machtsniveaus gevoerd worden te harmoniseren.

Concreet wil dit zeggen dat de federale Staat aan de gemeenschappen en gewesten instrumenten ter beschikking zal stellen voor de sensibilisatie rond de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en prospectieve instrumenten waarin de genderdimensie geïntegreerd is.

De gemeenschappen en de gewesten zullen de noodzakelijke infrastructuur en het materiaal ter beschikking stellen voor de organisatie van sensibilisatiesessies en het onthaal van de doelgroepen.

De sensibilisatieacties zullen gericht zijn op de gelijke toegang voor vrouwen, zowel op het stuk van de alfabetisering aangaande de nieuwe technologieën als met betrekking tot het functioneel en professioneel gebruik ervan.

Er werd geen specifiek budget vrijgemaakt aangezien het akkoord in de eerste plaats gericht is op de harmonisatie van de al lopende acties in de verschillende machtsniveaus.

Ten slotte zullen, in het kader van de tenuitvoerlegging van het Fonds voor de maatschappelijke aanpassing aan de nieuwe technologieën, streefcijfers ontwikkeld worden, en dit zowel op het niveau van het aantal vrouwen die betrokken zijn bij de ondernomen acties als op het niveau van de verhouding van de bedragen die aan de verschillende acties worden toegekend.

De deskundige die belast werd met de begeleiding voor het departement van de strategische doelstelling heeft een checklist « Gender en ICT » opgesteld. Deze checklist is bestemd voor het uitwerken en het evalueren van projecten, studies en beleidsteksten inzake deze materie. De checklist zal in de loop van 2002 klaar zijn en worden verdeeld.

2. Het budget 2001 voor het Electronica-project bedroeg 299 703,27 euro. Dit budget is voor de helft ten laste van het ESF en voor de andere helft ten laste van de Belgische autoriteiten. De helft ten laste van de Belgische autoriteiten bedraagt 149 851,64 euro en is verdeeld over het budget gelijke kansen (31 730,37 euro) en de algemene budgetten (118 121,27 euro) van het federaal ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

3. In het kader van de ESF-programmatie 2000-2006 is een evaluatie van het Electronica-project voorzien. Deze evaluatie zal worden uitgevoerd door de VZW Engender en in de loop van 2002 starten.