2-243

2-243

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de schipbreuk van de olietanker Prestige en de veiligheid op zee» (nr. 2-1133)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Nagy aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de toepassing van de Erika-maatregelen» (nr. 2-1135)
Mondelinge vraag van de heer Jacques D'Hooghe aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie over «het recht op maatschappelijke dienstverlening voor een kandidaat-geregulariseerde» (nr. 2-1127)
Mondelinge vraag van de heer Jean Cornil aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie over «de betaling van het leefloon aan personen die een vrijheidsstraf ondergaan» (nr. 2-1136)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie over «de taalaanhorigheid van de rechtstreeks verkozen Brusselse leden van het Vlaams Parlement» (nr. 2-902)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jean-François Istasse aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de oprichting van moslimpatrouilles door de Arabisch-Europese Liga in de straten van Antwerpen» (nr. 2-1134)
Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de toegelaten activiteit voor gepensioneerden» (nr. 2-1141)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Justitie over «de laatste circulaire van gewezen procureur des Konings Dejemeppe» (nr. 2-1132)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Justitie over «de mogelijke vervalsing van de KB's nrs. 78 en 79 van 10 november 1967 over de uitoefening van geneeskunde en de Orde der geneesheren» (nr. 2-1130)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de minister van Justitie en aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het doorsturen van een minderjarig meisje naar een abortuskliniek door een straathoekwerkster van de stad Mechelen zonder dat de ouders op de hoogte werden gebracht» (nr. 2-1137)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Justitie over «de jaarlijkse rapportering van de regering aan het Parlement over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind» (nr. 2-1139)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de minister van Justitie, aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, en aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de bescherming van de consument die koopt via internet» (nr. 2-1131)
Mondelinge vraag van de heer Michel Barbeaux aan de minister, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw over «de weigering van het Vlaams Parlement om het samenwerkingsakkoord te bekrachtigen dat voorziet in de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel» (nr. 2-1138)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «het aanbrengen van een vignet op wagens die voldoen aan de wettelijke verplichting inzake de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid» (nr. 2-1129)

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen (Stuk 2-1058) (Tweede behandeling)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Aanwijzing van een Nederlandstalig effectief lid (advocaat) van de Hoge Raad voor de Justitie (Stuk 2-1338)

Stemmingen

Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (van de heer Philippe Monfils c.s., Stuk 2-1336) (Nieuw opschrift)
Voorstel van resolutie over de tabaksproblematiek (van mevrouw Jeannine Leduc en de heer Paul Wille, Stuk 2-1352)

Aanwijzing van een Nederlandstalig effectief lid (advocaat) van de Hoge Raad voor de Justitie (Stuk 2-1338)

Uitslag van de geheime stemming

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen (Stuk 2-1058) (Tweede behandeling)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de aangekondigde hervormingen van de wet op de bewakingsondernemingen» (nr. 2-896)

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Indiening van een ontwerp van bijzondere wet
Arbitragehof - Arresten
Ontwikkelingssamenwerking en eerbied voor de Rechten van de Mens