2-241

2-241

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 NOVEMBER 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzending van een voorstel naar een andere commissie

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het uitnodigen van een moslimfundamentalist naar Antwerpen» (nr. 2-1117)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de afschaffing van het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid (VSP)» (nr. 2-1121)
Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Landsverdediging over «eventuele Amerikaanse wapentransporten via de Antwerpse haven» (nr. 2-1125)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Justitie over «het ontbreken van een attest van goed zedelijk gedrag voor rechtspersonen» (nr. 2-1096)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Justitie over «de hervorming van het Belgisch Staatsblad» (nr. 2-1118)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Justitie over «de afschaffing van de gedrukte versie van het Belgisch Staatsblad» (nr. 2-1122)
Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de minister van Justitie over «het lot dat het wetsontwerp over de toekenning van een voogd aan niet-begeleide minderjarigen beschoren is» (nr. 2-1119)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Justitie over «het resultaat van de bemiddelingsopdracht binnen de Moslimexecutieve» (nr. 2-1128)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de terugbetaling van de Bf-geneesmiddelen» (nr. 2-1116)
Mondelinge vraag van de heer René Thissen aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen en aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «het lot van 73 ambtenaren van het BIPT» (nr. 2-1126)
Mondelinge vraag van de heer Olivier de Clippele aan de minister van Financiën over «de waardering van beveks in de aangifte van nalatenschap in tijden van grote beursvolatiliteit» (nr. 2-1120)
Mondelinge vraag van de heer Francis Poty aan de minister van Financiën over «de Belgische automobilisten met een Luxemburgse nummerplaat» (nr. 2-1123)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de minister van Financiën over «de teruggave van belastingen op ontspanningstoestellen» (nr. 2-1124)

Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd (van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Myriam Vanlerberghe, Stuk 2-20)

Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken in het kader van aanwervingen (van mevrouw Myriam Vanlerberghe, Stuk 2-116)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd (van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Myriam Vanlerberghe, Stuk 2-20)

Intrekking van een wetsvoorstel

Vraag om uitleg van mevrouw Meryem Kaçar aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de aanvraag tot vestiging van gezinsleden van een onderdaan van de Europese Unie of van een Belg met een onwettige binnenkomst en verblijf» (nr. 2-892)

Vraag om uitleg van de heer Olivier de Clippele aan de minister van Binnenlandse Zaken over «huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht met het oog op het verkrijgen van een verblijfsvergunning» (nr. 2-899)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd (van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Myriam Vanlerberghe, Stuk 2-20)

Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het gunstig advies van de Europese Commissie over de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie» (nr. 2-880)

Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de ratificatie van het UNESCO-Verdrag van 1970 over de bescherming van cultuurgoederen» (nr. 2-889)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de steun aan patiënten die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)» (nr. 2-893)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Justitie over «de gevallen van ontvoering van kinderen vanuit België naar Algerije» (nr. 2-895)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Justitie over «het verlies van de Belgische nationaliteit» (nr. 2-898)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de technische keuring van motoren en motorfietsen» (nr. 2-888)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de tests inzake overdraagbare spongiforme encefalopathie (TSE) bij schapen» (nr. 2-882)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Hoge Raad voor de Justitie
Europees Parlement