Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-56

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1575 van de heer Hordies d.d. 5 oktober 2001 (Fr.) :
Aanslagen van 11 september 2001 in New York. ş Controle van de politie- en inlichtingendiensten in het kader van de co÷rdinatie ten gevolge van die gebeurtenissen.

Zoals u weet werden in ons land door het Parlement twee controlecomitÚs aangesteld : het comitÚ P en het comitÚ I. Die comitÚs moeten verslag uitbrengen aan het Parlement met het oog op het verzekeren van de democratische controle.

Verschillende maatregelen die ten gevolge van de tragische gebeurtenissen van 11 september 2001 werden genomen hebben te maken met de werking van politie- en inlichtingendiensten :

ş in uw departement werd een co÷rdinatiecel voor alle inlichtingendiensten in het leven geroepen;

ş de Europese Ministerraad JAI van 20 september 2001 heeft beslist om de samenwerking binnen Europol en met de Verenigde Staten op te voeren.

Kan u mij met betrekking tot het eerste punt zeggen of het comitÚ I ingelicht wordt over de werking en de procedure van de cel en hoe dat precies gebeurt ?

Kan u mij met betrekking tot het tweede punt zeggen welke procedure er is opgezet om de parlementaire controle van die samenwerking te verzekeren ?

Antwoord : 1. Het is exact dat naar aanleiding van de tragische evenementen van 11 september 2001 een co÷rdinatiecel reeds verscheidene malen is samengekomen op het Co÷rdinatie- en Crisiscentrum van de regering met het oog op de evaluatie en de co÷rdinatie van de maatregelen die zich opdringen. Deze cel is samengesteld uit de verschillende inlichtingendiensten en de politie, evenals de verschillende ministeriŰle departementen die betrokken zijn bij de problematiek. Het comitÚ I is niet betrokken geweest bij de co÷rdinatie van de maatregelen van bestuurlijke politie. Het comitÚ I kan via een controle op de inlichtingendiensten toch kijken wat er gebeurt ook op het vlak van de co÷rdinatie. Het is evenwel zo dat de co÷rdinatie zelf niet rechtstreeks onder de controle valt.

2. Vanaf de evenementen van 11 september 2001 werd geen enkele bijzondere procedure gecreŰerd om de opvolging te verzekeren van deze samenwerking. Deze vraag werd ingeschreven op de dagorde van de top te Laken. Het valt niettemin te noteren dat, voor elke IBZ-raad, de becommentarieerde dagorde van de Raad wordt overgemaakt aan het nationaal Parlement en dat eveneens een debriefing wordt overgemaakt na de Raad. Wat het Europees Parlement betreft, wordt een omstandig rapport van elke Raad overgemaakt naar de Commissie van burgerlijke vrijheden.