Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-54

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen

Vraag nr. 2027 van mevrouw de Bethune d.d. 27 maart 2002 (N.) :
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. ­ Samenwerking in 2001.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2021 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2949).

Antwoord : Vorig jaar hebben het ministerie van Ambtenarenzaken (dat de federale overheidsdienst personeel en organisatie sinds 1 februari 2002 geworden is) en mijn kabinet met mevrouw Onkelinx en de dienst gelijke kansen van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid meegewerkt aan de ontwikkeling van een mainstreaming-project dat specifiek is voor ambtenarenzaken en dat in de Copernicushervorming dient geļntegreerd te worden. Dit project kadert in de opvolging van de verbintenissen aangegaan door de regering inzake de implementatie van de resoluties van de Wereldconferentie over de vrouw in Pekin. Dit project en de implementatie ervan zijn momenteel steeds aan de gang.