2-237

2-237

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 OKTOBER 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Stemmingen

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Stuk 2-897)

De voorzitter. - We stemmen nu over het ontwerp van bijzondere wet in zijn geheel.

Stemming 11

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 37
Voor: 36
Tegen: 0
Onthoudingen: 1

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 24
Voor: 24
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voor gestemd.

De tweederde meerderheid is bereikt.

-Het ontwerp van bijzondere wet is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik betreur dat de Senaat de kans niet heeft gegrepen om een genderevenwicht in te voeren bij het Arbitragehof.