2-237

2-237

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 OKTOBER 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Brusselse Hoofdstedelijke Raad

Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Raad van de Franse Gemeenschapscommissie

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de mensenrechten in Moldavië» (nr. 2-1093)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «zijn verklaringen inzake het recent rapport van de Verenigde Naties over de plunderingen in de Democratische Republiek Congo» (nr. 2-1095)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de versterking van de federale wegenpolitie met gerechtelijke secties» (nr. 2-1091)
Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de omstandigheden waarin een minderjarig meisje gerepatrieerd werd» (nr. 2-1092)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de niet-begeleide buitenlandse minderjarigen op Belgisch grondgebied» (nr. 2-1094)
Mondelinge vraag van mevrouw Meryem Kaçar aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de opvang en de uitwijzing van de niet-begeleide minderjarigen» (nr. 2-1098)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de omstandigheden waarin een minderjarig meisje gerepatrieerd werd» (nr. 2-1102)
Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de minister van Financiën over «de verkeersbelasting voor voertuigen die zijn uitgerust met een LPG-installatie» (nr. 2-1097)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «de toestand in de gevangenissen» (nr. 2-1100)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de maatregelen inzake lijn 12 van de spoorwegen» (nr. 2-1099)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de zorgprogramma's inzake reproductieve geneeskunde» (nr. 2-1090)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het kwaliteitslabel voor piercers en tatoeëerders» (nr. 2-1101)

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake rechtshulp in strafzaken tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada, ondertekend te Brussel op 11 januari 1996 (Stuk 2-1266)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, en met de Bijlagen I, II, III, IV, V en VI, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (Stuk 2-1268)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Stuk 2-897)

Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake rechtshulp in strafzaken tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada, ondertekend te Brussel op 11 januari 1996 (Stuk 2-1266)
Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, en met de Bijlagen I, II, III, IV, V en VI, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (Stuk 2-1268)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Stuk 2-897)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Stuk 2-897)

Vraag om uitleg van de heer Ludwig Caluwé aan de eerste minister over «de Nabholz-Haidegger-resolutie van de Raad van Europa en de ratificatie van de Kaderovereenkomst inzake de bescherming van de nationale minderheden» (nr. 2-858)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over «de sociale onrust bij het personeel van de rechtbanken en parketten» (nr. 2-881)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie over «de kosten voor huisvesting van kansarmen» (nr. 2-874)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de invoering van telewerk om de verkeersdrukte in de spitsuren te doen afnemen en volledige werkgelegenheid te waarborgen» (nr. 2-872)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de toestand in de Democratische Republiek Congo» (nr. 2-887)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Justitie over «de opvolging van verkeersboetes» (nr. 2-859)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de erkenning van K-bedden voor jeugdige delinquenten» (nr. 2-869)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de problemen van licentiaten in de kinesitherapie in verband met de toegang tot het beroep» (nr. 2-873)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het Nationaal Actieplan inzake Milieu en Gezondheid» (nr. 2-878)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de PCB's en dioxines in scharreleieren» (nr. 2-879)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de verkrijgbaarheid van de anticonceptiepil» (nr. 2-885)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de maatregelen die werden genomen ter bestrijding van hepatitis C en de vergoeding van de slachtoffers van deze ziekte» (nr. 2-886)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Antwoorden van de regering op een resolutie van de Senaat
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Hof van Cassatie