2-231

2-231

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 OKTOBER 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Justitie over ęde wettelijkheid van het aanbieden van zogenaamde alcoholpops aan minderjarigen via drankautomatenĽ (nr. 2-1077)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Nog steeds worden aan kinderen en jongeren alcoholpops verkocht via drankautomaten. Uit cijfers van de VAD blijkt dat het gebruik van die mengsels van sterke dranken en softdrinks sterk toeneemt. Het alcoholgebruik bij kinderen is daardoor in twee jaar tijd verdubbeld. Vooral bij de groep van 12- tot 15-jarigen zouden de pops bijzonder in trek zijn. Na incidenten, onder meer in Veurne en Oostrozebeke, hebben een aantal gemeenten het initiatief genomen de verkoop van die producten bij politieverordening te verbieden. De gouverneur van West-Vlaanderen heeft die maatregel ingevolge het advies van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden evenwel geschorst.

Op een schriftelijke vraag van senator Vandenberghe die wou weten of de verkoop van alcoholische dranken via automaten wettelijk is, antwoordde minister Aelvoet dat de verkoop van alcoholpops aan minderjarigen niet strafbaar is, aangezien dranken met een alcoholgehalte lager dan 22% via automaten en via de detailhandel mogen worden verkocht.

Tijdens de bespreking in de senaatscommissie voor de FinanciŽn van een wetsvoorstel dat de verkoop van alcoholpops via automaten wil verbieden, werd door de administratie van FinanciŽn gesteld dat de verkoop van alcoholpops via automaten reeds een aantal jaren verboden en strafbaar is. Dat zou het gevolg zijn van het feit dat alcoholpops ressorteren onder de kwalificatie ethylalcohol. Die stelling wordt bevestigd door een schrijven van minister Reynders aan de minister van Volksgezondheid.

Is de verkoop van alcoholpops via automaten inderdaad strafbaar?

Zo ja, waarom worden nog steeds alcoholpops verkocht aan minderjarigen via automaten? Waarom wordt door het parket niet vlugger opgetreden tegen de illegale verkoop van alcoholpops via automaten?

Zo nee, zal de minister mijn wetsvoorstel dat de strafbaarheid van de verkoop van alcoholpops via automaten effectief wil invoeren, steunen?

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. - Er bestaat geen specifieke definitie in het strafrecht die de verkoop van alcoholpops aan minderjarigen verbiedt. Wel bestaat er een bijzondere technische wetsbepaling die een verbod met zich brengt. Zowel de minister van FinanciŽn als die van Volksgezondheid kunnen bevestigen dat de verkoop van alcoholpops is onderworpen aan een toelating. Als die er is, kan er worden verkocht. Zonder toelating kan het parket optreden tegen verkoop. Ik zal overleg plegen met beide ministers om te komen tot een gecoŲrdineerd beleid. Indien dat niet mogelijk is of indien er technische problemen zouden rijzen, kan worden overwogen om een specifieke verbodsbepaling voor minderjarigen in te voeren. Dat zou in ieder geval duidelijkheid bieden aan de parketten. Het principe is dat geen straf kan worden uitgesproken zonder een wettekst.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik merk dat ook de minister tot de conclusie komt dat er verschillende invalshoeken en interpretaties bestaan, zodat de gemeenten en de parketten niet meer weten of ze kunnen of moeten optreden en hoe ze eventueel moeten optreden. Ik ben verheugd over de steun van de minister voor een mogelijke wetswijziging. Ik hoop dat we snel tot een goede tekst kunnen komen.