Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-53

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties belast met Middenstand

Vraag nr. 2014 van mevrouw de Bethune d.d. 27 maart 2002 (N.) :
Ministeriële kabinetten. ­ Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2004 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2841).

Antwoord : 1. Rekening houdend met de personeelsbezetting op 1 maart 2002, ligt de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers binnen mijn kabinet als volgt :

1.1. In globo

56 mannen, waarvan 7 aan 20 % zijn tewerkgesteld en 3 aan 50 %; 41 vrouwen, waarvan 1 aan 80 % werkzaam is en 4 aan 50 %.

1.2. Per niveau

1.2.1. Leden niveau 1

Van de 21 kabinetsleden zijn er 15 mannen en 6 vrouwen.

De 5 experts (allen aan 20 %) die op het niveau van adviseur door mijn kabinet zijn aangetrokken, zijn mannen.

1.2.2. Uitvoerend personeel

1.2.2.1. Op niveau 1

Een man van niveau 1 werd bij mijn kabinet bij het uitvoerend personeel aangeworven.

1.2.2.2. Op niveau 2+

19 kabinetsmedewerkers zijn op dit niveau tewerkgesteld. Hieronder vindt men 8 mannen en 11 vrouwen.

1.2.2.3. Op niveau 2

Van de 18 uitvoerende personeelsleden op niveau 2, zijn er 8 mannen en 10 vrouwen. Éen vrouw werkt aan 80 %, 1 aan 50 % en 1 man aan 50 %.

1.2.2.4. Op niveau 3

13 personeelsleden zijn aangetrokken uit niveau 3. Daarvan zijn er 5 mannen en 8 vrouwen, waarvan 2 halftijds werken.

1.2.2.5. Op niveau 4

Van de 11 mensen van niveau 4, zijn er 6 mannen en 5 vrouwen. Van de 5 vrouwen werkt er 1 aan 50 %.

1.2.3. Op het niveau van de kabinetschefs en de adjunct-kabinetschefs

Op mijn kabinet zijn er 3 kabinetschefs en 4 adjunct-kabinetschefs tewerkgesteld. Eén van de 3 kabinetschefs is van het vrouwelijk geslacht; 3 van de 4 adjunct-kabinetschefs zijn mannen.

2. Op niveau 1 werden er 8 nieuwe aanwervingen gedaan. Er werden 1 adjunct-kabinetschef, 3 adviseurs, 1 attaché en 3 experten buitenkader benoemd. Een adviseur, 1 attaché en 1 expert zijn van het vrouwelijke geslacht.

Aan de mannelijke adviseur en de 2 mannelijke experten (beiden werken aan 20 %) werd een contract aangeboden.

Op het niveau 2+ werden 11 nieuwe aanwervingen gedaan : 5 vrouwen en 6 mannen. Vier vrouwen en 3 mannen werd een contract aangeboden.

Op het vlak van niveau 2 werden 1 man en 1 vrouw een contract aangeboden. Twee vrouwen en 3 mannen werden uit een openbare dienst gedetacheerd.

Twee vrouwen en 2 mannen werden aangetrokken op niveau 3. Een vrouw, die halftijds werkt, en 1 man werden gedetacheerd; een andere vrouw en man werden onder contract tewerkgesteld.