2-219

2-219

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 16 JULI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (Stuk 2-1191)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, gedaan te Madrid op 22 juni 2000, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995 (Stuk 2-1192)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst in het kader van de Ruimtevaartactiviteiten tussen de Nationale Commissie voor Ruimteactiviteiten en de Federale diensten voor Wetenschappelijke, technische en culturele Aangelegenheden, ter uitvoering van de Verklaring van belangstelling betreffende de Samenwerking met betrekking tot Ruimtevaart die op 1 april 1997 door de Regeringen van het Koninkrijk België en van de Republiek Argentinië werd ondertekend, ondertekend te Luik op 3 oktober 1997 (Stuk 2-1203)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie over Tibet (van de heer Georges Dallemagne, Stuk 2-631)

Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 2-1111)

Bespreking
Bespreking van het amendement

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, §2bis, 2º, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (van de heren Philippe Monfils en Jean-Marie Happart, Stuk 2-895)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie over de invoering van een "bijzondere taks gezondheidsschade" ten laste van de tabaksverwerkende en -verdelende ondernemingen in België (van de heer Jacques D'Hooghe, Stuk 2-956)

Bespreking

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het eventueel opnemen van de Hezbollah in de lijst van de terroristische organisaties» (nr. 2-851)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de lijst van de terroristische organisaties» (nr. 2-853)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Marie Happart aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «blaasworm» (nr. 2-849)

Vraag om uitleg van de heer Michiel Maertens aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de differentiatie en de financiering voor wat betreft de ouderenzorg» (nr. 2-848)