2-216

2-216

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 JULI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Iris Van Riet aan de minister van Landsverdediging over «de (mogelijke) aanwezigheid van munitie in het fort van Haasdonk» (nr. 2-1040)

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen overweegt om het fort van Haasdonk op het grondgebied van de gemeente Beveren-Waas aan te kopen.

Die transactie kan enkel gebeuren als de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM een bodemattest uitreikt en als de veiligheid voor toekomstige gebruikers wordt gegarandeerd. In Haasdonk rijst terzake een probleem omdat zich in het fort nog munitie zou bevinden. De dienst DOVO, ressorterend onder het ministerie van Landsverdediging, zou deze zaak eerder al onderzocht hebben. Is dat juist? Indien niet, vindt de minister dan een onderzoek aangewezen? Indien wel een onderzoek werd gedaan, wat waren daarvan de resultaten? Om welke soort munitie gaat het en om welke hoeveelheden? Wat zijn, in de huidige omstandigheden, de eventuele risico's?

Vindt de minister het aangewezen om de munitie te laten verwijderen en veilig af te voeren naar een daarvoor geschikte locatie? Indien ja, wat kost een dergelijke operatie en welke overheid moet ze betalen? Moeten speciale veiligheidsmaatregelen worden genomen?

De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging. - In mei 2001 heeft DOVO de meeste munitie verwijderd, behalve in een zone van ongeveer vijftig vierkante meter rondom de hoofdingang. In die zone werden de werkzaamheden op advies van de arbeidsgeneesheer gestopt omdat zich daar containers bevinden die een chemische en toxische stof bevatten en DOVO niet over de aangepaste duikuitrusting beschikt.

De munitie moet worden verwijderd om de site te saneren met het oog op een verkoop. We hebben een werkmethode vastgelegd en we gaan na hoe we de zaak concreet kunnen aanpakken. Het is momenteel onmogelijk om te schatten hoeveel de operatie zal kosten. Aangezien het om een historische vervuiling gaat, moet de Belgische Staat betalen. Alleszins zullen de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen.