2-7Com

2-7Com

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 13 MARS 2002 - RÉUNION DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Alain Destexhe au ministre des Finances sur «le fonctionnement et l'avenir de la Banque Nationale» (nº 2-692)
Demande d'explications de M. Vincent Van Quickenborne au ministre des Finances sur «le fonctionnement et l'avenir de la Banque Nationale» (nº 2-726)

M. le président. - Je vous propose de joindre ces demandes d'explications. (Assentiment)

M. Alain Destexhe (PRL-FDF-MCC). - Je ne m'attendais pas à ce que l'actualité soit aussi chargée concernant ce dossier.

Je serais néanmoins heureux d'entendre un avis sur cette question émanant d'un ministre libéral, puisque cette question de la Banque Nationale pose des problèmes de « corporate governance » qui sont au coeur de la démarche de toute personne qui se revendique du libéralisme.

Je voudrais donc poser quatre questions.

La première concerne le droit d'émission. Vous savez, monsieur le ministre, que la Banque Nationale disposait certainement de ce pouvoir, que celui-ci a été transféré à la BCE et que celle-ci pourrait donc autoriser notre banque centrale à imprimer des billets dans certaines circonstances définies par la BCE. Il est exact que la Belgique participe, par la présence du Gouverneur de la Banque Nationale, à l'organe décisionnel de la BCE mais notre pays y est incontestablement minoritaire.

Dans ces conditions, considérez-vous que la banque centrale belge a encore le droit d'émettre des billets de banque, alors qu'elle a besoin pour ce faire aujourd'hui d'une habilitation d'un organe dans lequel elle n'exprime qu'une voix minoritaire ?

Ma seconde question concerne le statut très particulier de notre Banque Nationale.

J'ai découvert - et c'est ce qui m'a amené à poser cette question - qu'elle avait un statut tout à fait inédit par rapport aux autres banques nationales. Nous sommes, avec la Grèce, le seul pays à avoir une banque nationale en partie privée. Cette situation entraîne une contradiction inhérente au fait qu'elle est chargée à la fois de missions d'intérêt général et de missions de défense des intérêts de l'entreprise et des actionnaires privés.

À l'occasion du changement de devise, les frais de circulation des billets de banque ont été pris en charge par la Banque Nationale - et donc pour moitié par ses actionnaires privés. On peut s'interroger sur la légitimité de cette démarche et se demander comment on arrive à concilier ces intérêts a priori contradictoires.

Considérez-vous que les actionnaires privés de la Banque Nationale ont souscrit à l'obligation d'une telle prise en charge ? La prise en charge de telles dépenses par la Banque Nationale est-elle réellement compatible soit avec les statuts soit avec le contrat de société conclu entre l'État et les actionnaires privés ?

Ma troisième question est d'actualité. Elle concerne les principes comptables qu'adopte la Banque Nationale.

En tant que libéral, je voudrais vous dire que j'ai été ébranlé par l'affaire Enron. Le type de contrôle exercé par les organismes d'autorégulation n'a pas bien fonctionné. J'ai été surpris d'apprendre ce débat sur les standards comptables américains et européens.

Or, dans le cadre de la banque nationale belge, certaines personnes contestent la façon dont les comptes de la Banque Nationale sont établis. En particulier, la Banque Nationale semble considérer que les principes comptables généraux ne s'opposent pas à ce que les immobilisations corporelles, frais accessoires inclus, soient amorties intégralement dans l'année d'acquisition.

N'êtes-vous pas d'avis que de tels amortissements ne permettent plus aux comptes sociaux de donner une image fidèle des avoirs de la Banque Nationale ? Si tel est le cas, comment comptez-vous justifier la compatibilité de tels principes comptables avec la volonté de transparence de toute société à l'égard de ses actionnaires et, plus encore, des sociétés dont les actions sont cotées en Bourse ?

Enfin, je voudrais vous entendre répondre à cette dernière question, qui sort du cadre de ma demande d'explications : avec l'installation de la monnaie unique, à quoi sert encore aujourd'hui une banque nationale ? Ce débat a été lancé par l'hebdomadaire The Economist dès l'annonce de la création de l'euro. On peut en effet s'interroger sur les missions d'une telle banque dans le contexte actuel.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Het is niet toevallig dat ik vandaag samen met mijn collega Destexhe het woord neem. Het Parlement moet toezien op het goede beheer van het belastinggeld. Ik hoop dat dit dossier niet dezelfde richting uitgaat als Berlaymont waarover we eveneens vragen hebben gesteld.

Ik betreur het dat ik mijn vraag twee weken geleden in plenaire vergadering niet heb kunnen stellen. Als de minister zelf niet aanwezig kan zijn, stuurt hij meestal een vervanger. Mijn vraag werd uitgesteld zonder mijn instemming. De minister heeft misschien wel contact opgenomen met de heer Destexhe, maar heeft niet de moeite gedaan mij te contacteren. Ik vind dat de minister door deze manier van werken het Parlement in een hoek duwt. Ik hoop dat dit niet meer zal gebeuren.

M. Alain Destexhe (PRL-FDF-MCC). - Je ne peux pas vous laisser dire cela. J'ai été informé par les services du ministre que celui-ci ne pouvait venir répondre à nos demandes d'explications. J'ai dès lors souhaité retirer ma question, sauf si vous mainteniez la vôtre puisque nos questions étaient solidaires. Vous avez donc le droit de critiquer le comportement du ministre mais vous ne pouvez pas m'y associer.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - De Nationale Bank van België (NBB) is de jongste weken zwaar onder vuur genomen onder meer door bepaalde acties van minderheidsaandeelhouders. Deminor, een organisatie die de belangen van minderheidsaandeelhouders verdedigt, spreekt over een geruisloze onteigening van de minderheidsaandeelhouders. Gisteren werd de NBB in gebreke gesteld omdat ze niet voorkomt op de lijst van de instellingen die een beroep hebben gedaan op het openbare kredietwezen.

Tegelijkertijd is de minister er vorige vrijdag in geslaagd om, bijna geruisloos, een wetsontwerp door de ministerraad te laten goedkeuren waardoor het financieel toezicht wordt gestroomlijnd. Minder geruisloos was de koersstijging van het NBB-aandeel met 25% tijdens de jongste vier maanden. Als een aandeel dat in feite een soort geïndexeerde obligatie is, op een bepaald ogenblik zo in trek is, moet er meer aan de hand zijn.

De NBB heeft veel van haar pluimen verloren. Ze heeft twee belangrijke opdrachten: als centrale bank bepaalt ze de intrestvoeten en geeft ze biljetten uit; als staatskassier verzamelt ze statistieken, organiseert ze de balanscentrale en heeft ze een clearance-opdracht. Uit het jaarverslag 1997 blijkt dat 50% van het personeel verbonden is aan haar activiteiten als centrale bank die nu bijna volledig overgeheveld zijn naar de Europese centrale bank.

De regels van behoorlijk bestuur blijken in de NBB niet te bestaan. Zo kan de algemene vergadering waarin de minderheidsaandeelhouders vertegenwoordigd zijn, de regenten niet voor benoeming voordragen.

Ik wens de minister een aantal vragen te stellen die voor een stuk aansluiten bij die van de heer Destexhe.

Een eerste vraag heeft betrekking op de boekhouding. In het jaarverslag valt op dat de nettowinst systematisch lager is dan de betaalde belastingen. Aankopen van gebouwen worden stelselmatig in het eerste jaar afgeschreven. Er worden dus provisies genomen die door de fiscus blijkbaar worden verworpen, maar als resultaat hebben dat het uitgekeerde dividend aan de lage kant is.

Wat vervolgens het wetsontwerp betreft over de stroomlijning van het financieel toezicht, valt het op dat de minister pleit voor de oprichting van een overkoepelend orgaan waaronder de NBB, Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) en de Centrale Dienst voor de Verzekeringen ressorteren. De minister wil de NBB een overkoepelende rol geven, wat tot uiting komt in de raad van toezicht en een comité van financiële stabiliteit waarin leden van organen van de NBB samen met leden van de CBF zouden zetelen.

Het punt is dat de Commissie voor Bank- en Financiewezen toezicht moet uitoefenen op de financiële markten en dat de Nationale Bank van België precies op die markten genoteerd is. Is er bijgevolg in hoofde van de Nationale Bank geen sprake van belangenvermenging?

Ten derde, heb ik een vraag bij het emissierecht. Collega Destexhe heeft gezegd dat dit recht sinds 28 februari 2002 aan de Centrale Europese Bank schijnt te zijn overgedragen. Een woordvoerster van de ECB heeft terzake verklaard wat volgt: "Bij de invoering van de Euro heeft de Europese Centrale Bank het alleenrecht om een machtiging te geven voor de uitgifte van bankbiljetten binnen de Gemeenschap." Uit krantenartikelen in ons land blijkt echter dat er sprake is van een gedeeld recht, met andere woorden de Nationale Bank van België zou nog altijd over een beperkt recht beschikken om biljetten uit te geven. Dat het gedeelde recht een verwijzing zou zijn naar de eigendom van de drukkerij waar de biljetten worden gedrukt, vind ik een zwak argument. Ik verwacht van de minister wat meer toelichting over dat gedeelde recht te meer omdat er een contradictie bestaat met de verklaring van de woordvoerster van de ECB.

Ten vierde, heb ik een vraag over de transparantie. Een aantal partijen hebben bij de Senaat een wetsvoorstel ingediend om meer transparantie te eisen inzake de verloning van de bestuurders in beursgenoteerde bedrijven. Ook de regering zou overigens een ontwerp in de maak hebben om inzake de verloning voor functies bij overheidsbedrijven de transparantie te waarborgen. Dit brengt mij meteen tot de vraag of de minister ons kan meedelen hoeveel de leden van het directiecomité, van de regentenraad en van het college van censoren van de Nationale Bank van België elk afzonderlijk jaarlijks verdienen.

Met toepassing van artikel 34.3 moet de gouverneur van de Nationale Bank vijftig aandelen op naam aanhouden en elke directeur 25 aandelen. Wordt dit artikel ook echt toegepast? Houden ook de censoren en de regenten aandelen in de Nationale Bank aan? Werd deze aankoop uit eigen middelen gefinancierd? Het aandeel wordt vandaag op ongeveer 2.000 euro genoteerd. Met 50 aandelen vertegenwoordigt de portefeuille van de gouverneur dus een vrij groot bedrag.

Ten vijfde, heb ik een vraag met betrekking tot de corporate governance. Moet de Nationale Bank de regels van corporate governance in acht nemen? Die vraag is niet zonder belang in het licht van het conflict met Deminor en de minderheidsaandeelhouders. Collega Destexhe heeft erop gewezen dat eigenaardig genoeg de helft van de aandelen van onze beursgenoteerde Nationale Bank van bij haar oprichting in privé-handen zijn. Frère Orban heeft dat in 1850 zo gewild vanuit een liberale visie die het monetaire beleid gedeeltelijk wilde loskoppelen van de uitvoerende macht. In 1948 is daarin verandering gekomen. De helft van de aandelen werd toen middels een kapitaalsverhoging in handen van de Staat gegeven maar de Nationale Bank van België blijft toch nog steeds gedeeltelijk privé-bezit. De vraag rijst dus of men er vandaag niet beter aan zou doen het alleenrecht over de Nationale Bank aan de Staat toe te vertrouwen.

Mijn laatste en meest pertinente vraag betreft de bestaansreden van de Nationale Bank van België. De belangrijkste activiteiten zijn uiteindelijk overgedragen aan de Europese Centrale Bank. Ik merk dat in Duitsland en in Engeland de nationale banken worden afgeslankt. Bij de Duitse Nationale Bank zullen er 3.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. De minister is daarvan wellicht op de hoogte. In een artikel van Trends in 1997 lees ik: "De Nationale Bank is de kampioen van de inefficiëntie." De heer Reynders was toen geen minister maar uit het artikel blijkt dat onze Nationale Bank in vergelijking met vele andere nationale banken zowel voor personeels- als voor werkingskosten zeer hoog scoort. Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van de discussie over de creatie van een bijkomende directiefunctie bij de Nationale Bank. Fons Verplaetse, destijds gouverneur van de Nationale Bank, had hierom verzocht om iemand te kunnen "caseren". In de wandelgangen hoor ik plots weer stemmen opgaan omtrent de creatie van een bijkomende directiefunctie. Zouden wij er niet beter aan doen om, in plaats van te zoeken naar nieuwe bestaansredenen voor de nationale Bank, over te gaan tot een afslanking van de instelling en om zodoende het geld van de belastingbetaler op een betere en efficiëntere manier te besteden?

De heer Jacques D'Hooghe (CD&V). - Ik lees in een artikel in het weekblad Knack van afgelopen week dat de Staat zichzelf extra bevoordeelt via hogere winstuitkeringen. Ik had graag van de minister vernomen welke procedure er wordt gevolgd om de bedragen van deze winstuitkeringen vast te leggen.

M. Didier Reynders, ministre des Finances. - J'évoquerai tout d'abord l'évolution du débat parlementaire. Je me suis présenté, voici quelques semaines, en séance plénière du Sénat afin de répondre à une demande d'explications de M. Destexhe. On m'a fait savoir que celui-ci souhaitait reporter sa demande d'explications, ce que j'ai accepté. Par ailleurs, je signale que le 28 février était le dernier jour du franc belge. J'ai donc effectivement fait savoir aux services du Sénat que j'étais retenu par un certain nombre d'activités, notamment à la Banque nationale de Belgique, liées à cette disparition. J'ai également été retenu à la Chambre par l'examen et le vote d'une proposition de loi relative aux écotaxes.

Cela dit, je puis comprendre qu'il soit impossible de déplacer les questions et demandes d'explications d'un sénateur. Je le regrette. Je réponds en tous cas suffisamment en mon nom ou au nom de collègues à des questions ou à des demandes d'explications pour ne pas relever les remarques qui ont été faites sur ce point.

Il me semble utile de rappeler brièvement les particularités qui régissent le fonctionnement de la Banque nationale de Belgique. Ces particularités sont connues de tout actionnaire lorsqu'il décide de participer aux activités de la Banque. Celle-ci est une institution de droit public qui a pris la forme d'une société anonyme. Elle poursuit essentiellement des buts d'intérêt général et non des objectifs commerciaux. Elle ne recherche pas un maximum de profits pour ses actionnaires. La Banque et son fonctionnement sont tout d'abord régis par le traité instituant la Communauté européenne et par les statuts du système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne (BCE) qui y sont annexés. Ensuite, la Banque est régie par sa propre loi organique et ses statuts qui sont approuvés par arrêté royal. Ce n'est que par après et seulement à titre supplétif que les dispositions légales sur les sociétés anonymes lui sont applicables.

De organieke wet van de Bank wijkt grondig af van de bepalingen in verband met de gemeenrechtelijke naamloze vennootschappen. Zo is het niet de algemene vergadering van aandeelhouders maar de Regentraad die de jaarrekeningen definitief goedkeurt en de verdeling van de winsten regelt. De Regentraad vertegenwoordigt de Belgische samenleving gezien de leden worden voorgedragen door de minister van Financiën en door de meest representatieve organisaties van werknemers, industrie en handel, landbouw en middenstand. Het antwoord op de vraag over de verdeling van de winst is dus: het is een beslissing van de Regentraad.

De beleidsoriëntatie van de Bank wordt bepaald door het directiecomité, waarvan de leden door de Koning worden benoemd. Diezelfde organieke wet regelt daarenboven via specifieke bepalingen de relaties tussen de Bank en de Staat op financieel gebied. Daarbij wordt prioriteit verleend aan het algemeen belang. De Bank is dan ook het instrument waarmee de Belgische Staat zijn monetaire bevoegdheid uitoefent en dit samen met de lidstaten van de Europese Unie die deel uitmaken van de Monetaire Unie en via het Europees Stelsel van Centrale Banken.

La banque tire toutefois une partie de ses moyens d'action du capital que les actionnaires ont mis à sa disposition. Elle veille dès lors à ce que les dividendes qu'elle distribue en croissance régulière assurent aux actionnaires une rémunération correcte de leurs investissements.

Il est toutefois très clair que la situation particulière de la banque, et notamment le fait que ses résultats obéissent à une logique qui n'est pas celle d'une société commerciale, ne la dispense pas du respect des règles de bonne gestion : sa gestion est sous le contrôle du conseil de régence, du commissaire du gouvernement et des réviseurs. Elle ne peut non plus être dispensée d'un devoir d'information et de transparence sur sa gestion : le gouverneur présente le rapport des opérations à l'Assemblée générale et répond aux questions posées par ses actionnaires dans la mesure où cela ne met pas en péril l'exercice de ses missions d'intérêt général.

J'ajouterai que le gouverneur s'est toujours tenu à la disposition du parlement pour répondre aux questions sur ce rapport annuel, ce qui a encore été fait récemment en commission des Finances de la Chambre.

Il est vrai que peu de banques centrales ont encore la forme d'une société anonyme cotée en bourse. À la veille de l'entrée de la banque dans le système européen de banques centrales et au moment où la loi organique de la banque a été adaptée, en 1998, la question s'est posée, dans le débat parlementaire, de savoir si la Banque nationale pouvait continuer de fonctionner comme société dont une partie des actionnaires sont des personnes privées. L'Institut monétaire européen, qui a précédé la Banque centrale européenne, ne s'y est pas opposé pour la bonne raison que les actionnaires privés ne sont pas en mesure d'influencer les missions liées au système européen de banques centrales.

Aussi bien le gouvernement belge que le parlement ont opté en 1998, soit pendant la législature précédente, pour le maintien de la situation actuelle, totalement en connaissance de cause et en ayant interrogé l'Institut monétaire européen.

Wat de relaties betreft tussen de Controledienst voor de Verzekeringen, de Bank en de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, is het duidelijk dat de activiteiten van de Nationale Bank als nationale centrale bank en als lid van het Europees Stelsel van Centrale Banken en de opdrachten van de CDV en de CBF, die onder meer controle uitoefenen op financiële tussenpersonen en ter beurze genoteerde bedrijven, geen duidelijk afgescheiden domeinen kunnen zijn.

Les événements tragiques du 11 septembre ont confirmé cette nécessité de renforcer les moyens affectés à la mission de préservation de la stabilité du système financier. Dans un pays de la taille de la Belgique, cet objectif ne peut être atteint que par l'exploitation maximale des synergies pouvant être dégagées de la mise en commun des ressources affectées à cette mission par les différentes institutions concernées. De l'examen de droit comparé auquel nous avons procédé, il ressort qu'il n'existe pas de modèle unique en matière d'organisation institutionnelle du contrôle prudentiel en Europe mais que tous les observateurs sont au moins d'accord sur un point, à savoir que les aspects liés au contrôle systémique sont confiés aux banques centrales. Ce constat rejoint au demeurant la position défendue par la Banque centrale européenne qui estime également que la préservation de la stabilité du système financier nécessite une implication plus étroite des banques centrales nationales dans le contrôle micro-prudentiel. Ceci est d'autant plus important que la frontière entre les contrôles micro et macro-prudentiel s'est fortement estompée à la suite des mouvements de concentration bancaire dans la plupart des pays de l'Union. La Banque centrale européenne constate par ailleurs qu'une telle implication existe déjà dans la grande majorité des pays de la zone euro, les deux exceptions étant jusqu'à présent la Belgique et le Luxembourg. Un tel rapprochement n'implique pas nécessairement que les fonctions prudentielles et monétaires soient fusionnées au sein d'une entité juridique unique. Ce sont là tout l'intérêt et toute la valeur ajoutée du système dit « de coupole », tel que proposé dans de nombreuses réformes, dont celle proposée en Belgique, que j'ai rappelée tout à l'heure et qui a été approuvée par le gouvernement et est actuellement au Conseil d'État ; elle permet précisément de mettre en oeuvre une approche multidisciplinaire bâtie sur la synergie des moyens mis en commun et de ciseler les nécessités du contrôle prudentiel et de l'information financière tout en évitant tout alourdissement des coûts de contrôle lié à des augmentations d'effectif.

Dat is al een antwoord op het gerucht, mijnheer van Quickenborne, als zouden er nieuwe leden komen in het Directiecomité van de Bank. Wij volgen een andere politiek dan die van de vorige regering: wij pleiten voor minder leden en voor een betere samenwerking tussen de verschillende instellingen, vooral tussen de CBF, de CDV en de Nationale Bank van België.

En effet, un des enjeux d'une telle réforme est de mieux affecter différentes ressources humaines et opérationnelles, et cela en définissant clairement au préalable les objectifs à atteindre. Bien entendu, comme je l'ai déjà annoncé, les textes sur ce point seront déposés au Parlement dès leur retour du Conseil d'État et de la Banque centrale européenne.

Ook hier is het weer duidelijk dat de Nationale Bank zich in die gedeelde verantwoordelijkheid uitsluitend moet gedragen, en zich ook gedraagt, als de verdedigster van het algemeen belang en zich niet laat leiden, of mag laten leiden, door haar eigen belangen als vennootschap, welke ook de samenwerkingsvorm zal zijn die in de toekomst voor beide instellingen wordt uitgewerkt. Belangenvermenging is hier dus uit den boze.

Dans cette perspective, j'attire votre attention sur le fait qu'à l'heure actuelle, et indépendamment de la réforme, un membre du comité de direction de la Banque participe d'ores et déjà à la prise de décision de la CBF. Par contre, et il s'agit d'une nouveauté, le projet de loi prévoit que dans le cas où une décision à prendre par le comité de direction de la CBF concernerait la Banque Nationale en tant qu'émetteur d'instruments financiers admis à la cotation sur un marché réglementé belge, les membres du comité de direction de la BNB qui seront également membres de celui de la CBF ne prendront pas part à la délibération. C'est une nouveauté, je le répète, puisqu'à ce jour un membre du comité de direction de la Banque Nationale siège déjà au sein de la CBF. Il y a donc un véritable effort en matière de corporate governance qui tranche par rapport à la situation actuelle. Tous ces éléments seront détaillés dans le cadre de l'examen du projet de loi.

Quant au droit d'émission de la Banque Nationale, qui semble particulièrement préoccuper les intervenants, il a pris une autre dimension depuis le passage à l'euro fiduciaire mais il n'est nullement éteint. Puisque les banques centrales font partie intégrante avec la Banque centrale européenne du système européen de banques centrales qui possède ses propres règles statutaires, leurs compétences s'étendent dorénavant sur un territoire plus vaste qui correspond à la zone « euro ». Dans ce contexte, le droit d'émission est devenu un droit partagé avec les autres partenaires du système tout comme sont partagés les revenus monétaires. Ainsi la Banque Nationale n'est plus l'unique banque centrale à pouvoir émettre des billets ayant cours légal sur le territoire belge mais, en contrepartie, elle participe à l'émission de billets en euros ayant cours légal sur un territoire élargi, à savoir celui des États qui forment l'euro-système.

En 1997, le parlement s'est demandé ce qu'il adviendrait du droit d'émission en 2002. Consulté sur ce point, l'Institut monétaire européen lui a apporté une réponse claire, ce droit d'émission of the bank will not end in Stage Three - il ne prendra pas fin dans la troisième phase de l'Union monétaire -, rather, it will be shared with other CBs and the CB of the euro area. Cela confirmait tout à fait le partage du droit d'émission avec l'ensemble des éléments du système européen de banques centrales. Les gouverneurs successifs de la Banque en ont clairement informé l'assemblée générale des actionnaires en toute transparence.

Le système européen de banques centrales est basé sur le principe de subsidiarité, ce qui justifie l'intervention des banques centrales dans l'émission des billets puisque ceux-ci doivent pouvoir circuler de façon efficace dans le pays de la banque centrale concernée. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a d'ailleurs pris, le 6 décembre 2001, une décision dans ce sens, conformément à l'article 106 du traité, en précisant que la Banque centrale européenne et les douze banques centrales qui constituent ensemble l'euro-système émettent depuis le premier janvier 2002 les billets en euros. Une part égale à 8% de la valeur totale des billets mis en circulation est attribuée à la BCE tandis que des billets correspondant à 92% de cette valeur totale sont émis par les douze banques centrales nationales. Conformément au principe de décentralisation des opérations de l'euro-système, les douze banques centrales nationales assurent la mise en circulation, le retrait et le traitement physique de l'ensemble des billets en euros, y compris ceux émis par la BCE.

Dès lors que la Banque Nationale ne perd nullement son droit d'émission, il n'y a pas lieu de procéder à la répartition de son fonds de réserve entre l'État et les actionnaires. L'article 46 des statuts de la Banque ne prévoient en effet la répartition du fonds de réserve qu'au moment de l'expiration du droit d'émission de la Banque Nationale.

Uitgaande van het principe dat de Bank het recht heeft autonoom biljetten uit te geven, stelt de heer Van Quickenborne zich de vraag of dit betekent dat de instelling onbeperkt euro's zou kunnen uitgeven die in andere landen aanvaard worden als wettig betaalmiddel. Het moet duidelijk zijn dat de nationale centrale banken slechts biljetten uitgeven naargelang er vanuit het publiek vraag naar biljetten is.

Ingevolge het voornoemd subsidiariteitsbeginsel dat de werking van het ESCB bepaalt, behoort het aan iedere centrale bank toe te bewerkstelligen dat de uitgifte van biljetten in haar werkingsgebied op efficiënte wijze gebeurt in verhouding tot de vraag naar biljetten in eigen land. De toebedeling van het monetaire inkomen aan de centrale banken is daarvan losgekoppeld: ze is niet meer bepaald door de kwantiteit van de door de betrokken centrale bank in omloop gebrachte biljetten. Artikel 32 van de statuten van het ESCB en de ECB heeft daarvoor eigen regels vastgesteld die gebaseerd zijn op het aandeel dat iedere centrale bank in het kapitaal van de ECB bezit.

Ik kom nu bij de vraag van de heer Van Quickenborne over de inkomsten van de leden van de organen van de Bank.

J'ai toujours dit qu'il fallait veiller à avoir une approche cohérente dans ce domaine.

En d'autres termes, il me semble indispensable que des initiatives visant à assurer une transparence adéquate des rémunérations de certains dirigeants puissent concerner à l'avenir, mutatis mutandis, tant les dirigeants d'entreprises privées faisant appel public à l'épargne que des dirigeants actifs au sein d'entités publiques présentant le même risque vis-à-vis de l'environnement de la société.

Overigens verwijs ik naar de organieke wet van de bank die bepaalt dat de regentenraad de wedden van de leden van het directiecomité vaststelt en dat deze wedden geen aandeel in de winst mogen omvatten. Daaraan mag geen vergoeding worden toegevoegd, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks. De regenten en de censoren ontvangen slechts een vergoeding in de vorm van presentiegelden voor zover ze effectief op de vergadering aanwezig zijn. De vergoedingen van de directieleden voor mandaten die ze namens de bank in andere instellingen uitoefenen, worden aan de Nationale Bank teruggestort.

De door de Nationale Bank betaalde belastingen staan niet in verhouding tot de door haar gerealiseerde nettowinst; deze zijn veel hoger omdat de bank ook wordt belast op een grondslag die andere posten omvat, zoals de voorziening voor toekomstige wisselverliezen. De bank staat thans immers zelf in voor die verliezen en geniet daarvoor niet langer de staatswaarborg. Daarnaast worden ook andere provisies gevormd om de schommelingen van de resultaten van de bank op te vangen en om in slechtere tijden een correct dividend aan de aandeelhouders te kunnen uitbetalen.

Je pense avoir répondu aux questions qui figuraient dans les demandes d'explications.

J'ai eu l'occasion de répondre au même type de questions à la Chambre la semaine dernière, mais je voudrais simplement ajouter, de manière plus synthétique, que la loi est la loi, les statuts sont les statuts et que tout cela est connu des actionnaires, y compris minoritaires.

Puisque les rumeurs vont bon train dans ce genre de dossier, je précise qu'il n'entre pas dans mes intentions d'avoir une quelconque discussion ou négociation, dissimulée ou ouverte, avec des représentants, réels ou supposés, d'actionnaires minoritaires, d'autant - je vous renvoie à cet effet aux annales de la Chambre - que j'ai pris connaissance, sur le site web, des conditions de rémunération de la société qui intervient dans ce dossier. Celle-ci se rémunère, notamment, sur les plus-values qui seraient réalisées par les actionnaires minoritaires sans même une quelconque amélioration de la situation juridique ou matérielle de ces mêmes actionnaires.

Dès lors, je vous laisse juge de l'intérêt de soutenir dans un débat une argumentation qui risquerait simplement, par des éléments spéculatifs, d'enrichir, au sens premier du terme, des sociétés de consultants.

J'ai d'ailleurs veillé à vérifier l'évolution du cours de l'action de la Banque nationale. Il est assez amusant de voir que le cours s'enflamme chaque fois qu'une annonce est diffusée vers le marché, toujours par les mêmes types d'intervenants.

Fort heureusement, le cours peut aussi évoluer quand le ministre s'exprime. C'est ce qui s'est produit tout récemment.

Je renvoie donc aux travaux de la Chambre pour ne pas aller plus avant dans l'analyse, mais je laisse chacun juge de l'intérêt qu'il y a de soutenir des thèses très proches de celles mises en avant par une structure qui souhaite se rémunérer, notamment par des gains purement spéculatifs.

Puisqu'on m'interrogeait en tant que libéral, je préfère donner mon avis sur les spéculations.

Ik weet, mijnheer Van Quickenborne, wat een liberaal is. Ik wil niet in dezelfde richting gaan als een vennootschap die enkel speculeert. U kunt naar de website van een dergelijke vennootschap gaan kijken en zult dan zien dat er een remuneratie is die duidelijk verband houdt met een speculatieve beweging op de markt. Het gaat over een puur speculatieve winst. Als liberaal heb ik daar een andere mening over.

Pour ce qui est de l'existence même d'une banque, le Parlement peut évidemment introduire de nombreuses propositions, mais je suis encore tenu aujourd'hui par un traité instituant la Communauté européenne, lequel prévoit un système européen de banques centrales. De plus, une loi belge s'inscrit dans cette durée. Je serais évidemment ravi que M. Van Quickenborne me fasse parvenir le journal officiel allemand qui publiera la suppression de la Bundesbank.

In Duitsland is er een andere evolutie aan de gang, met vermindering van personeel maar geen afschaffing van de bank.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik heb geen insinuaties gemaakt over een afschaffing.

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - Ik heb goed gehoord wat u hebt gezegd. U hebt gezegd dat er in andere landen andere evoluties zijn. Er is geen afschaffing van een nationale bank in een ander land. Een vermindering met 3.000 mensen is een andere zaak.

En Belgique aussi, nous restons et nous comptons rester, dans le système européen de banques centrales.

L'intérêt d'une banque nationale vient d'être ravivé par l'apparition de l'euro, contrairement à ce que l'on semble croire. En effet, depuis 1993 et jusqu'à l'arrivée de l'euro, les décisions monétaires relatives à la Belgique étaient prises à la Banque centrale allemande de Francfort - le franc belge étant lié au Deutsche Mark -, exclusivement par des représentants allemands. Depuis la création du système européen de banques centrales, nous avons au moins - et j'insiste sur ce point - un représentant dans une banque centrale qui n'est plus allemande, même si elle se trouve toujours à Francfort, mais bien européenne. Le gouverneur de la Banque nationale joue à plein le rôle de politique monétaire au nom de la Belgique, même s'il n'est pas représentant à ce titre, évidemment. Il n'est pas exclu que dans les semaines, les mois ou les années à venir, la Belgique soit représentée, autour de la table, non seulement par le Gouverneur de la Banque nationale (Rires de M. Van Quickenborne), mais peut-être aussi par un membre du comité de direction. Je pense que le système actuel renforce l'influence de notre pays en matière de politique monétaire.

Y a-t-il d'autres raisons d'existence de la Banque centrale ? J'ai déjà répondu en ce qui concerne le contrôle macro-prudentiel et le lien entre celui-ci et le contrôle micro-prudentiel. Je le répète, les projets de loi en ce sens seront déposés au Parlement.

Enfin, pour ce qui est de l'évolution des débats judiciaires pouvant intervenir, je laisserai bien entendu aux acteurs concernés le soin de se prononcer. J'ai demandé à la Banque nationale de répondre à toutes les critiques qui pourraient être formulées à son égard, ce qui me paraît aller de soi.

Comme je l'ai dit à la Chambre, nous vivons dans le cadre d'un système juridique qui donne évidemment un statut particulier à une banque centrale. La question m'était adressée, y compris en tant que libéral, et à ce titre aussi, je me réjouis que le système monétaire, comme d'autres systèmes, comprenne des organes de régulation. Cela fait partie de ma conception première de l'organisation d'un marché. Et en matière de politique monétaire, de contrôle macro-prudentiel, voire de contrôle micro-prudentiel, je trouve très important que ces institutions existent. Je peux comprendre qu'il y ait quelques hésitations à l'égard des éléments particuliers de statut ou de réglementation, mais, je le répète, la loi est la loi, les statuts sont les statuts, les traités européens sont les traités européens, tout cela est entièrement connu par les actionnaires avant qu'ils n'interviennent dans l'actionnariat de l'institution publique sous forme de société anonyme qu'est la Banque Nationale de Belgique.

Je souhaite donc rester le plus éloigné possible des mouvements spéculatifs qui interviennent pour l'instant à propos de ce titre, considéré classiquement comme un titre de bon père de famille.

Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il faut en penser en fonction des évolutions du marché mais comme je l'ai dit à la Chambre, je regrette un peu - surtout à travers ce que j'ai vu de la rémunération d'un des intervenants -, qu'un tel mouvement soit organisé, avec, au moins pour partie, un pur objectif de spéculation financière.

M. Alain Destexhe (PRL-FDF-MCC). - Il s'agit de questions légitimes par rapport à une nouvelle situation. Votre intervention, M. le ministre, contribuera à clarifier le débat.

En ce qui concerne le droit d'émission, le débat juridique se poursuivra. Je n'ai pas d'opinion particulière mais je constate que les juristes ne sont pas nécessairement d'accord sur ce point.

Je partage vos réserves et votre conception libérale sur le caractère éventuellement spéculatif d'une telle démarche.

Je voudrais faire une remarque sur les rémunérations. J'estime que celles-ci doivent être en phase avec ce qui se fait dans d'autres institutions comparables, en particulier en Europe. Il y a quelques années, The Economist avait publié un tableau comparant les rémunérations des gouverneurs de banques centrales. Il y avait des disparités considérables. Le gouverneur de la Banque centrale américaine touchait une rémunération largement inférieure à celle de certains dirigeants de banques centrales européennes. Je souhaite simplement que l'on reste dans des marges raisonnables.

Je ne suis cependant pas tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne la transparence de ces rémunérations. Vous vous êtes prononcé en faveur d'une obligation de transparence comparable pour les dirigeants du privé et ceux du public, qu'ils soient mandataires ou fonctionnaires.

Je souhaite personnellement aussi que l'on aille dans le sens d'une plus grande transparence non seulement pour le public mais aussi pour le privé mais j'estime qu'il convient quand même de faire une distinction : l'obligation de transparence n'est pas identique pour un dirigeant de société privée alors que le public a le droit de savoir, par exemple, la rémunération du gouverneur de la banque centrale belge.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Er zijn enkele nieuwe interessante elementen door de minister vermeld. De invoering van de fameuze Chinese wall waarbij, wanneer de CBF beslissingen neemt, directieleden van de nationale Bank de zaal zullen verlaten, lijkt erop te wijzen dat men regels tegen belangenvermenging instelt. Daarover ben ik positief. Ik ben een links-liberaal en geloof dus in een gereguleerde markt. Ik stel echter vast dat er in ons land nog nooit enige veroordeling is geweest inzake misbruik van voorkennis. Ons systeem om dat misbruik, dat welig tiert, te beteugelen functioneert niet. Meer toezicht is dus aangewezen.

De minister gaf geen antwoord inzake het probleem dat de Nationale Bank nog steeds beursgenoteerd is. Dat geeft aanleiding tot vervelende toestanden. Gaat de minister hieraan verhelpen?

Ik had het over de afslanking van de nationale bank in Duitsland. Bestaan er in ons land gelijkaardige plannen?

Inzake de transparantie bepaalt de bestaande wetgeving op de vennootschappen - en daarin wordt ze niet tegengesproken door de organieke wet - dat het geheel van de raad van bestuur van een beursgenoteerd bedrijf verplicht is de vergoedingen die zijn toegekend aan de totaliteit van de leden, bekend te maken.

In het jaarverslag vind ik daarvan niets terug, hoewel die bekendmaking thans verplicht is volgens het wetboek op de vennootschappen. Ik betreur dan ook ten zeerste de absolute terughoudendheid van de minister met betrekking tot de vergoedingen van leden van het directiecomité en van de regenten. Hoeveel bedraagt vandaag het presentiegeld van de leden van de regentenraad?

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - De huidige wetten en statuten blijven van kracht. Ik ben niet van plan om nu een ander stelsel in te voeren, al is dat voor sommigen misschien geen goed nieuws.

Wat de vergelijking met Duitsland betreft herhaal ik dat er geen enkele centrale bank wordt afgeschaft. In de eurozone blijven er dus twaalf centrale banken bestaan. Ik werk aan een nieuw wetsontwerp om de Nationale Bank van België nieuwe taken toe te kennen o.a. inzake micro-prudentieel toezicht, en dit in samenwerking met de Commissie voor het bank- en financiewezen en de Controledienst voor de verzekeringen. Ik heb in die zin al een tekst gestuurd naar de Europese Centrale Bank. In het parlement zal in dat verband ook een concreet debat worden gevoerd. In verband met de transparantie heb ik de huidige regelgeving toegelicht.

J'ai annoncé à plusieurs reprises que je souhaite que nous allions beaucoup plus loin dans la transparence des rémunérations. Le débat portait sur les entreprises publiques. Je rappelle que les rémunérations des mandataires et des fonctionnaires sont connues et publiées. Régulièrement, on m'adresse des questions parlementaires afin de connaître des rémunérations mentionnées dans Le Moniteur belge.

Se pose alors le problème des entreprises publiques. Je demande depuis longtemps que les rémunérations de leurs administrateurs, des membres des comités de direction et de certains dirigeants soient rendues publiques. Il n'y a pas de raison que l'on ne les traite pas de la même manière que les responsables d'administration. J'ai ajouté que cela devait valoir aussi pour les rémunérations octroyées dans des filiales ou des sociétés liées. Sans cela, une personne pourrait ne percevoir pratiquement aucune rémunération dans la société de tête et ne travailler qu'à travers des sociétés liées. À la Banque nationale, tout ce qui provient d'autre activités retourne à la Banque.

Pour ce qui est des entreprises privées, j'ai simplement annoncé au gouvernement que mon intention était de redémarrer sur la base de textes existants. Nous attendons en effet un projet de loi pour le secteur public car nous voulons que les mêmes règles soient appliquées.

Ik ben bereid met uw wetsvoorstel te werken, eventueel met enkele aanpassingen inzake de bedragen. Ik ben het met u eens dat er meer transparantie moet komen. Ik dacht echter dat we eerst een voorbeeld moesten geven in de overheidssector en dat we pas daarna, of tegelijkertijd, dezelfde transparantie moeten betrachten in de private sector. We kunnen toch moeilijk alleen informatie eisen bij private vennootschappen en niet bij de vennootschappen van de overheid.

Il n'existe aucune divergence d'interprétation. Je souhaite vraiment que l'on suive cette voie. Le secteur public doit être directement et le plus largement possible concerné.

Pour le reste, le débat aura lieu à l'assemblée générale des actionnaires. Le gouverneur de la Banque répondra à toutes les questions des actionnaires. Ses réponses iront sans doute dans le même sens que ce que je viens d'indiquer.

De voorzitter. - Ik besluit dit debat met een kanttekening. De uitgifte van bankbiljetten is het resultaat van een staatsmonopolie. Hierdoor ontstaan belangrijke monopoliewinsten. Die winsten, die dus het resultaat zijn van een overheidsoptreden, moeten worden doorgesluisd naar de gemeenschap in haar geheel. Vandaag maken een aantal private aandeelhouders van de gewijzigde situatie gebruik om een deel van die monopoliewinsten naar zich toe te halen. Als parlementariërs mogen wij dergelijke manoeuvres niet dulden. Winsten die voortvloeien uit de uitoefening van het staatsmonopolie moeten naar de belastingbetaler gaan, niet naar private aandeelhouders. Dat is een algemeen aanvaarde stelling. Het verbaasde mij dan ook dat sommigen hier met vuur particuliere belangen verdedigden.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Drie vijfden van de vergoedingen gaan naar de Staat en twee vijfden naar de private aandeelhouders. Waarom is die private sector anders nog nodig?

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - Iedereen mag zijn belangen verdedigen. Ik ga ervan uit dat wij het algemene belang moeten verdedigen.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik vind dat ik de belangen van zowel private als overheidsaandeelhouders moet verdedigen.

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - Het gaat niet alleen over aandeelhouders, maar ook over het algemene belang. Senator Van Quickenborne heeft uiteraard recht op een andere mening. Er zijn neoliberalen en ultraliberalen; ik ben gewoon liberaal.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik ben links-liberaal.

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - Iedereen heeft recht op zijn mening.

-L'incident est clos.