2-214

2-214

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 JUNI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Paul Galand aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «het rapport van het Internationaal Verbond van vrije vakverenigingen over vakbondsmensen die in 2001 vermoord werden of verdwenen zijn of het slachtoffer zijn geworden van andere vormen van agressie» (nr. 2-1035)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de rapporten over mijnuitbater Forrest» (nr. 2-1038)
Mondelinge vraag van de heer Jan Remans aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de terugbetaling van anti-TNF-medicatie voor reumatoïde artritis» (nr. 2-1029)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de kinderopvang» (nr. 2-1032)
Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Financiën over «het besteden van de accijnzen op de verkoop van alcohol en tabak aan (drugs)preventie en aan subsidies voor derdewereldlanden» (nr. 2-1034)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de minister van Justitie over «de Arabisch-Europese Liga» (nr. 2-1030)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Justitie over «de genocidewet» (nr. 2-1039)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de erkenning van beroepsziekten» (nr. 2-821)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jacques D'Hooghe aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de veiligheid van de zogenaamde lagekostenluchtvaartmaatschappijen» (nr. 2-1037)
Mondelinge vraag van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «het seksueel misbruik van vrouwen en jonge meisjes in het oosten van Congo» (nr. 2-1036)

Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de eerste minister over «de bestemming van de goederen van de slachtoffers van de jodenvervolging in België» (nr. 2-815)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de windmolens voor de kust van Knokke» (nr. 2-1033)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de Raad voor dierenwelzijn» (nr. 2-1031)

Voorstel van resolutie over experimenten met snelheidsbegrenzers voor wagens (van de heer Johan Malcorps, Stuk 2-852)

Bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van deel II, boek II, titel V, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht en tot intrekking van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-1198)
Wetsontwerp houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen (Stuk 2-1135) (Nieuw opschrift)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Voorstel van resolutie over experimenten met snelheidsbegrenzers voor wagens (van de heer Johan Malcorps, Stuk 2-852)

Vraag om uitleg van de heer Philips Mahoux aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «Madagaskar» (nr. 2-816)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de toestand in Madagaskar» (nr. 2-818)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de lijst van terroristische organisaties» (nr. 2-822)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «zijn reis naar Iran» (nr. 2-824)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de invoering van een inhaalverbod voor vrachtwagens in België» (nr. 2-820)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Economische Overheidsbedrijven - Telecommunicatie
Nationale Arbeidsraad
Europees Parlement