2-209

2-209

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 JUNI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Belangenconflict

Onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van België daarbij

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over "de aanwijzing van de nieuwe topmanagers" (nr. 2-1002)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over «het ontslag van de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid» (nr. 2-1005)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Landsverdediging over «het vakantiegeld voor militairen» (nr. 2-1004)
Mondelinge vraag van de heer Marc Hordies aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de vergadering in Rome over de illegale immigratie in Europa» (nr. 2-1006)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het risico op zware ongevallen als gevolg van de opslag van wapens in Transdnjestrië (Moldavië)» (nr. 2-1003)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het veiligheidsbeleid» (nr. 2-790)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten (van mevrouw Clotilde Nyssens, Stuk 2-653)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van mevrouw Meryem Kaçar aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de gezondheidszorgen voor illegalen» (nr. 2-794)

De strijd tegen de kinderpornografie vanuit het oogpunt van de politiepraktijk (Stuk 2-1040)

Bespreking

Stemmingen

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten (van mevrouw Clotilde Nyssens, Stuk 2-653)
De strijd tegen de kinderpornografie vanuit het oogpunt van de politiepraktijk (Stuk 2-1040)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over «de bewaring van in beslag genomen goederen» (nr. 2-802)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «het dure en absurde penitentiaire beleid van de minister van Justitie» (nr. 2-804)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Justitie over «de loonschalen bij de Staatsveiligheid» (nr. 2-803)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van een voorstel
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Hoge Raad voor de Justitie
Verzoekschriften