Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-45

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 1671 van mevrouw de Bethune d.d. 23 november 2001 (N.) :
Bescherming van de rechten van het kind. ≠ InterministeriŽle conferentie 2001.

Op 15 november 1996 werd de InterministeriŽle Conferentie voor de bescherming van de rechten van het kind opgericht met als taak het beleid van de federale regering en van de gemeenschappen beter op elkaar af te stemmen.

In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag (nr. 1538) van 10 september 2001 blijkt dat u op 19 juli 2001 het initiatief hebt genomen deze interministeriŽle conferentie te laten bijeenkomen.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen.

1. Zijn er sindsdien andere vergaderingen geweest van deze interministeriŽle conferentie ?

a) Wanneer ?

b) Wie waren de aanwezigen ?

c) Wat was de agenda van deze vergaderingen ? Wat staat er in de processen-verbaal van de vergaderingen ? Wat zijn de conclusies van deze vergaderingen ?

2. Is er opvolging gegeven aan de agendapunten van de interministeriŽle conferentie op 19 juli 2001, zijnde :

a) de voorstelling van het tweede rapport van BelgiŽ bij het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van het kind;

b) het ontwerp van samenwerkingsakkoord inzake de oprichting van een nationale commissie voor de rechten van het kind ?

Antwoord : Hierbij deel ik het geachte lid het volgende mee.

1. Neen.

2. a) Wat betreft de toelichting bij het tweede Belgisch rapport betreffende het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind, is de werkgroep bijeengekomen op 6 september 2001 en zou binnenkort opnieuw bijkomen. Hij werkt enerzijds aan het bijwerken van een ę steundocument Ľ dat de periode tussen de neerlegging van het rapport (mei 1999) en de mondelinge presentatie (mei 2002) zal omvatten. Anderzijds is de werkgroep belast met het voorstellen van een samenstelling van delegatie die het tweede rapport voor het Comitť voor de rechten van het kind zal toelichten.

b) De werkgroep die zich buigt over het samenwerkingsakkoord houdende de oprichting van een nationale commissie voor de rechten van het kind, is bijeengekomen op 14 september en 18 oktober 2001. De kwestie van de financiering van de nationale commissie heeft nog geen oplossing gevonden. Zodra het ontwerp binnen de werkgroep is goedgekeurd, zal het voorgelegd worden, ę voor mogelijke opmerkingen Ľ, aan de leden van de nationale commissie vůůr dat het ę ter goedkeuring Ľ aan de interministeriŽle conferentie wordt voorgelegd.