2-697/2

2-697/2

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

13 MEI 2002


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 157 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 88
van 5 mei 1999)


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE REGERING

Artikel 1

Dit artikel aanvullen met een 3, luidende :

3 het artikel wordt aangevuld met een overgangsbepaling, luidende :

Overgangsbepaling

Het eerste lid treedt in werking op de datum van opheffing van de wet van 15 juni 1899 houdende titel I en II van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger.

Tot dan blijft de hiernavolgende bepaling van toepassing :

De organisatie van de militaire rechtbanken, hun bevoegdheid, de rechten en verplichtingen van de leden van deze rechtbanken, alsmede de duur van hun ambt worden door bijzondere wetten geregeld.

Verantwoording

Het betreft een louter technische wijziging : de overgangsbepaling, die in afwijking van de regels van de wetgevingstechniek werd ingevoegd in artikel 2, wordt nu opgenomen in artikel 1.

Nr. 2 VAN DE REGERING

Art. 2

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 1.

De minister van Justitie,

Marc VERWILGHEN.

Nr. 3 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Artikel 1

In artikel 157, tweede lid, voorgesteld door het 2 van dit artikel, in de eerste zin, tussen de woorden de wet en het woord aanwijst invoegen de woorden , het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel .

Verantwoording

In het licht van artikel 10.3 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten dient de strafuitvoering gepaard te gaan met een gevangenisstelsel dat dient te voorzien in een behandeling van gevangenen die in de eerste plaats gericht is op heropvoeding en reclassering. Deze heropvoeding en reclassering zijn duidelijk nauw verbonden met de gemeenschapsbevoegdheid inzake bijstand aan personen, evenals met de gemeenschapsbevoegdheid inzake intellectuele, morele en sociale vorming.

Ook is het duidelijk dat de Gemeenschappen andere visies hebben op de optimale beleidskeuzen inzake strafuitvoering. Zonder vooruit te lopen op de concrete uitwerking van een en ander, lijkt het allerminst opportuun vandaag de bevoegdheid inzake strafuitvoeringsrechtbanken grondwettelijk te verankeren op het federale niveau.

Hugo VANDENBERGHE.