2-200

2-200

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 APRIL 2002 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Artikelsgewijze bespreking

(De tekst aangenomen door de commissie voor de Sociale Aangelegenheden is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp. Zie stuk Kamer 50-1519/6.)

De voorzitter. - Artikel 3 luidt:

Op dit artikel heeft de heer Barbeaux amendement 1 ingediend (zie stuk 2-1050/2) dat luidt:

Artikel 7 luidt:

Op dit artikel heeft de heer Barbeaux amendement 3 ingediend (zie stuk 2-1050/4) dat luidt:

Artikel 8 luidt:

Op dit artikel hebben mevrouw Thijs en de heer Steverlynck amendement 2 ingediend (zie stuk 2-1050/2) dat luidt:

De heer Jan Steverlynck (CD&V), rapporteur. - Dit amendement wil in artikel 8, paragraaf 2, de bepaling invoegen dat er minstens één vertegenwoordiger van de lokale politiediensten in de commissie moet zijn.

De heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen. - Ik verwijs naar mijn toelichting in de commissie bij dit amendement. We zullen erop toezien dat de vertegenwoordiging van de politiediensten in de commissie representatief is, maar we zijn er geen voorstander van om deze bepaling in de wettekst zelf op te nemen.

-De stemming over de amendementen wordt aangehouden.

-De aangehouden stemmingen en de stemming over het wetsontwerp in zijn geheel hebben later plaats.