2-198

2-198

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 APRIL 2002 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de werking van de werkgroep informatieflux in het kader van de veiligheid van het zelfstandig ondernemen» (nr. 2-752)

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Op 7 oktober 1999 organiseerde de minister van Justitie de eerste rondetafel over de veiligheid van de zelfstandige ondernemers. In mei 2000 nam de minister van Binnenlandse Zaken het initiatief over om tot een federale gecoördineerde aanpak te komen. Er werd een federaal overlegorgaan opgericht, waarin naast vertegenwoordigers van de ministers van Binnenlandse zaken, Economische Zaken en Justitie ook vertegenwoordigers van de politie- en justitiediensten, het Vast Secretariaat voor preventiebeleid, de zelfstandigenorganisaties, de buurtinformatienetwerken en de Belgische Vereniging van verzekeringsondernemingen zitting hebben.

Het overlegplatform wil de verschillende criminaliteitsfenomenen waarmee zelfstandige ondernemers te maken krijgen, in hun geheel aanpakken. Om dit doel te bereiken werden een aantal werkgroepen opgericht. Een van deze werkgroepen is de werkgroep informatieflux. Deze werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties en politiediensten, beoogt een systematische uitwisseling van de informatie inzake veiligheid en preventie. Concreet wordt voorzien in een informatieflux op drie niveaus, het federale, het arrondissementele en het lokale.

Het is steeds de bedoeling geweest een verticale keten van informatie-uitwisseling op te zetten vanuit het federale, over het arrondissementele, naar het lokale niveau. Hiervoor werden zes proefprojecten gestart, waarvan vier in Vlaanderen, met name in Antwerpen, Gent, Ieper en Turnhout. Deze projecten zouden in de eerste plaats zorgen voor een goede sturing van de informatiedoorstroming van het federale naar het arrondissementele niveau. Het lokale niveau zou later worden ingevuld.

Op het lokale niveau zijn nochtans heel wat initiatieven uitgewerkt. Deze kwamen voornamelijk tot stand in de buurtinformatienetwerken, de winkelinformatienetwerken en de lokale politie-eenheden. Zo is men op het lokale vlak zeer positief over de informatie-uitwisseling aangaande de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de invoering van de euro. Men heeft bovendien het gevoel dat de lokale politie werk maakt van een rechtstreeks contact met de bevolking, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de informatie inzake beveiliging en diefstalpreventie.

De werking van de proefprojecten, dat van Ieper uitgezonderd, komt op het arrondissementele niveau zeer traag op gang. Bovendien blijkt er bij de politiediensten heel wat onduidelijkheid te bestaan over het opstarten en de werking van het arrondissementeel overleg. Het arrondissementeel overleg is nochtans van essentieel belang, aangezien ook een vertegenwoordiger van de rechterlijke macht deelneemt aan de informatieflux op arrondissementeel niveau. Dat geeft de ondernemers de gelegenheid informatie te verstreken aan de rechterlijke macht, die daarmee dan rekening kan houden bij het uitstippelen van een vervolgingsbeleid.

Op federaal vlak werden reeds een aantal informatieve bijeenkomsten georganiseerd voor alle leden van de arrondissementele werkgroepen. Ofschoon er een grote bereidheid van de politie is om samen te werken, wordt de werking gehypothekeerd door het traag op gang komen van de arrondissementele proefprojecten.

Welke maatregelen zal de minister nemen om de werking van de arrondissementele informatieflux aan te zwengelen? Welke maatregelen zal de minister nemen om de onduidelijkheden bij het opstarten van het arrondissementele niveau weg te werken? Acht de minister het noodzakelijk om op zeer korte termijn in elk gerechtelijk arrondissement een informatiefluxwerkgroep op te richten? Acht de minister het tot slot wenselijk de werking van de bestaande proefprojecten uit te breiden door het inschakelen van professionele projectbegeleiders?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Alvorens de vier vragen van de heer Vandenberghe te beantwoorden, zal ik eerst wat bijkomende informatie geven.

In de eerste plaats zal ik de doelstellingen opsommen van de werkgroep Informatieflux, die in feite deel uitmaakt van de werkgroep Informatie en Sensibilisatie, die op zijn beurt een van de vier werkgroepen is van het Nationaal Overlegplatform Zelfstandige Ondernemers. De doelstellingen zijn de volgende.

Het is de bedoeling dat elk niveau - centraal, arrondissementeel en lokaal - zijn steentje bijdraagt tot de verwezenlijking van die doelstellingen.

Met betrekking tot de eerste en de tweede vraag, die kunnen worden samengevoegd, verwijs ik eerst naar de bestaande informatie-uitwisseling binnen de reguliere samenwerking tussen de arrondissementele informatiekruispunten - de AIK's -, de gedeconcentreerde gerechtelijke diensten, de verbindingsambtenaren en de lokale politiekorpsen. Langs die kanalen wordt ook informatie van de centrale gerechtelijke diensten aan de lokale politiekorpsen doorgegeven. Die informatie-uitwisseling gebeurt dagelijks en mag dus niet worden onderschat.

De reguliere samenwerking is een van de instrumenten om de tweede doelstelling van de werkgroep te realiseren, namelijk operationele informatie tussen de drie niveaus laten circuleren.

Daarnaast is het de bedoeling om op arrondissementeel vlak via overleg in het zogenaamde Arrondissementeel Overlegplatform Zelfstandige Ondernemers andere mogelijkheden te onderzoeken, bijvoorbeeld een systeem van buurt- en winkelinformatienetwerken zoals dat bestaat bij de winkeliers van de Bredabaan in Antwerpen. Het centrale niveau biedt hierbij ondersteuning, maar het lokale niveau speelt de belangrijkste rol omdat de informatie via de lokale politie aan de zelfstandige ondernemers moet worden doorgegeven. Het arrondissementeel overlegplatform moet bestaan uit: de privé-partners, namelijk de vertegenwoordigers van de zelfstandige ondernemers, een vertegenwoordiger van de gerechtelijke autoriteiten en vertegenwoordigers van de politiediensten, zowel van het arrondissementele niveau als van de lokale politie.

Eu égard à la réorganisation des services de police, je dois en effet reconnaître, monsieur Vandenberghe, qu'un certain retard a été enregistré l'an dernier dans quelques projets pilotes de l'arrondissement, en l'absence de désignation du directeur coordinateur, le DIRCO, et des chefs de corps de police locale, appelés à jouer un rôle moteur en la matière.

Ces difficultés maintenant résolues, tous les efforts sont entrepris pour amener les projets pilotes des arrondissements à leur vitesse de croisière. Les initiatives suivantes ont déjà été prises ou sont planifiées par le niveau central : le 18 février 2002, visite de représentants d'autres projets pilotes dans l'arrondissement d'Ypres où la collaboration se déroule très bien et où des informations utiles ont été communiquées afin d'acquérir un certain know-how ; ce 28 mars 2002, concertation entre la direction centrale concernée et les directeurs coordinateurs des zones pilotes afin d'évaluer la situation actuelle et de veiller à stimuler les initiatives ; en fin d'année, visite dans une autre zone pilote, en principe Turnhout, en vue d'échanger des expériences.

Les objectifs prévoient également la mise à disposition d'une image de la menace et l'utilisation de bonnes pratiques au sein de l'arrondissement. En mai prochain, la direction compétente de la police fédérale sera en mesure de présenter la première image nationale de la menace et produira les suivantes tous les six mois. La situation est en outre suivie par le groupe national Flux d'information qui fait périodiquement rapport à la plate-forme nationale de concertation des entrepreneurs indépendants.

Het is de bedoeling is dat op termijn in alle arrondissementen informatiefluxwerkgroepen worden opgericht. Elk arrondissement is vrij om nu reeds een dergelijk initiatief te starten en een beroep te doen op de knowhow en de ondersteuning van de centrale diensten. Het ligt evenwel voor de hand dat uit de resultaten van de proefprojecten de nodige lessen zullen worden getrokken. Vervolgens zullen daaruit de beste methoden worden afgeleid en ter beschikking worden gesteld van de andere arrondissementen.

De oprichting van de overlegstructuren lijkt langzaam te verlopen. Een optimale samenwerking met de lokale overheden en een duidelijke identificatie van de verscheidene gesprekspartners uit de privé-sector zijn hiertoe noodzakelijk. We moeten trachten de verschillende partijen te overtuigen.

De indruk mag niet worden gewekt dat een samenwerkingsmechanisme wordt opgelegd. Bij diverse politiediensten zijn reeds gevormde projectbegeleiders ingeschakeld. Het zijn procesfacilitatoren die voor het ogenblik uitsluitend te vinden zijn in de politiediensten en waarvan de taak erin bestaat de verantwoordelijken in de ontwikkeling van een project bij te staan. Niets belet echter dat ook bij de privé-partners professionele projectbegeleiders worden gezocht.

Les expériences qui ont été menées - et qui, je le reconnais, ont pris un peu de retard - ont manifestement produit des effets bénéfiques. Nous allons disposer pour la première fois d'une image nationale du type de criminalité à affronter. Là où la collaboration existe, elle est fructueuse. Les services de police consacrent un certain nombre d'hommes à la promotion de ces projets. Il serait souhaitable que le secteur privé agisse de la même manière. Certes, cela prend un peu de temps, mais la collaboration constitue un élément essentiel. Par conséquent, convaincre chacun de l'utilité de l'opération et en faire la démonstration à la lumière des expériences réussies est un gage de succès pour les opérations futures.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - De minister weet dat de criminaliteit tegen ondernemers een belangrijk probleem is. Uit UNIZO-enquêtes blijkt dat één op vijf zelfstandige ondernemers in 2000 het slachtoffer werd van diefstal, inbraak of vandalisme. Twintig procent is een verschrikkelijk cijfer. Daarbij zijn er dramatische gevallen. Gisteren is voor het Hof van Beroep te Gent een zaak begonnen tegen een juwelier uit Oost-Vlaanderen die in eerste aanleg werd vrijgesproken. Er is de bekende zaak van de juwelier uit Harelbeke. Er zijn dus niet enkel de cijfers, maar ook grote juridische problemen.

Het was dan ook een goed idee van de regering om een overleg met de ondernemers op lokaal, arrondissementeel en nationaal vlak te organiseren om wederzijds preventieve signalen uit te wisselen. De ene om zich beter te beveiligen, de andere om een groter inlevingsvermogen te krijgen in de specifieke problematiek van de ondernemers. Op lokaal vlak hangt natuurlijk veel af van de burgemeesters, de plaatselijke ondernemers en politiezones.

Ik dank de minister voor zijn antwoord. De aankondiging van mijn vraag heeft een en ander misschien doen versnellen. Ik zal het antwoord verder onderzoeken.

Ik heb nog wel een vraag over de onduidelijkheid die bij de politiediensten bestaat over de start en de werking van het arrondissementeel overleg. Wie neemt het initiatief? Wanneer en onder welke omstandigheden? Op nationaal niveau verwacht ik weldra een algemeen criminaliteitsbeeld. Ik neem aan dat de regering daarna met de zelfstandige ondernemers en de betrokken verenigingen een overleg zal organiseren om conclusies te trekken.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Je suis, moi aussi, préoccupé par le développement de la délinquance qui frappe le monde de l'entreprise en général et les indépendants en particulier. C'est la raison pour laquelle je soutiens un certain nombre d'initiatives en la matière dans le cadre de la politique de prévention mise en oeuvre par mon département. Je suis convaincu que le meilleur moyen de mettre en place des mécanismes de prévention et, quand cela s'avère nécessaire, des mécanismes d'intervention, requiert l'instauration d'un dialogue entre le monde des entreprises et les services de police, de façon à échanger leurs expériences respectives. Là où cette approche a été tentée, elle a produit des effets très positifs.

Je suis donc tout à fait favorable à l'élargissement de la démarche. Cependant, la réforme des polices en cours, dont votre président a dit un jour qu'il s'agissait d'un travail titanesque, fait que les esprits et les énergies ne sont pas toujours disponibles pour traiter de ces dossiers, pourtant prioritaires.

Un partenariat implique par définition que les protagonistes se mettent autour de la table. L'initiative émanant actuellement du département de l'Intérieur, j'insiste pour que les services de police donnent l'impulsion. Toutefois, nous avons été contraints d'attendre la désignation des Dircos, appelés à jouer un rôle essentiel en la matière.

-Het incident is gesloten.