2-188

2-188

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 MAART 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van een voorstel

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de kunstmatige inseminatie met donorsperma» (nr. 2-898)
Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de reorganisatie van de spoorwegpolitie» (nr. 2-908)
Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de gevolgen van de maatregelen in de kinesitherapie voor de begeleiding van zwangere vrouwen» (nr. 2-899)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over «de selectiecriteria voor de topfuncties bij de overheid» (nr. 2-907)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over «de fiscale bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven» (nr. 2-906)
Mondelinge vraag van de heer Jean Cornil aan de minister van Justitie over «de toestand in het Centrum voor minderjarigen te Everberg» (nr. 2-900)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «het gesloten centrum te Everberg» (nr. 2-903)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de minister van Justitie over «de toestand in het centrum voor delinquente minderjarigen te Everberg» (nr. 2-904)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Justitie over «de toestand in de gevangenissen» (nr. 2-901)
Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps aan de minister van Justitie over «de tolerantiedrempel die wordt gehanteerd bij het verbaliseren van snelheidsovertredingen» (nr. 2-902)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling over «de windmolens in landbouwzones» (nr. 2-882)

Stemmingen

Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad (Stuk 2-1024)
Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (Stuk 2-1023)
Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (Stuk 2-283) (Tweede behandeling)
Voorstel van resolutie betreffende de voortgang van het Europees ruimteprogramma Galileo (van de heer François Roelants du Vivier c.s., Stuk 2-1043)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (Stuk 2-985)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen (Stuk 2-986) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen (van de heer Francis Poty, Stuk 2-157)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van een voorstel
In overweging genomen voorstel
Vragen om uitleg
Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Hoge Raad voor de Justitie
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad
Verzoekschrift