Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-48

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 1739 van mevrouw de Bethune d.d. 7 december 2001 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. ­ Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.

Krachtens de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie in Peking heeft de federale regering de verplichting jaarlijks verslag uit te brengen aan het federale Parlement over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van deze conferentie.

Vorig jaar stelde ik u een schriftelijke vraag over de middelen die u had ingeschreven in uw begroting van 2001 ter verwezenlijking van de gelijke kansen van vrouwen en mannen in het beleid, en welke strategische doelstellingen inzake gelijke kansen van mannen en vrouwen u bepaald had voor 2000 (schriftelijke vragen nrs. 959 tot 976 van 12 december 2000).

Ondertussen zouden de strategische doelstellingen moeten gerealiseerd zijn en de effectief gerealiseerde uitgaven gekend.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen :

1. Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2001 genomen, ter bevordering van de gelijke kansen van vrouwen en mannen, en met welk resultaat ?

2. Hoeveel werd in 2001 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen van vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Met het oog op de uitvoering van de actiepunten die tijdens de in 1995 te Peking gehouden vierde wereldvrouwenconferentie werden vastgelegd, werd de strategische doelstelling van het departement omschreven als volgt.

Een inspanning doen inzake onderzoek en gegevensverzameling betreffende genderdimensie op het gebied van vervoer en mobiliteit, en de ambtenaren van het ministerie van Verkeer en Infrastructuur bewust maken van deze problematiek.

Deze doelstelling werd opgesplitst in een aantal operationele doelstellingen teneinde de concrete uitwerking ervan te vergemakkelijken.

Deze operationele doelstellingen zijn de volgende :

­ Een synthese bestellen van het onderzoek over het thema « geslacht en mobiliteit » : een onderhandelingsprocedure werd gestart in oktober 2001 en het onderzoek wordt op dit ogenblik uitgevoerd. De bedoeling is het document aan te vullen met aanbevelingen voor het personeel van het departement.

­ De Belgische onderzoeken over het thema mobiliteit lezen in termen van genderdimensie : de bedoeling is te evalueren in welke mate rekening gehouden wordt met de genderdimensie in de recente Belgische onderzoeken betreffende de definitie en de operationalisering van het huidige mobiliteitsbeleid. Dit document wordt opgesteld door de deskundige « gender mainstreaming » in samenwerking met de verantwoordlijken kabinet-bestuur.

­ Een sensibiliseringsactie organiseren rond het thema « geslacht en mobiliteit » : de gender- en gelijkheidsdimensie werd geļntegreerd in het programma van het colloquium « Mobiliteit en handel » dat in het kader van een overeenkomst met het kabinet georganiseerd werd door Taxistop op 26 september 2001 in Brussel. Er was een workshop « geslacht en mobiliteit » en deskundigen werden uitgenodigd om op dit thema in te gaan gedurende de plenaire zitting.

­ Aanbevelingen verspreiden om de genderdimensie te integreren in de bestellingen van onderzoeken over het thema mobiliteit : een vergadering zal worden georganiseerd tijdens het eerste kwartaal van 2002.

2. Een onderhandelde procedure werd gestart door het kabinet in oktober 2001, in het kader van de verwezenlijking van de eerste operationele doelstelling. De studie werd toegewezen voor een totaal bedrag van 580 000 frank (14 377,82 euro) exclusief BTW.