Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-48

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 1789 van mevrouw Van Riet d.d. 20 december 2001 (N.) :
Verkeersveiligheid. ­ Rijbewijs met punten. ­ Overgang naar een rijcontract.

Het autoverkeer in ons land eist elk jaar een zware tol aan mensenlevens. Jaarlijks blijven circa 1 500 mensen dood op de weg achter. Overdreven snelheid en, in mindere mate, rijden onder invloed, gelden als voornaamste oorzaken van deze tragische balans. Die zware tol aan menselijk leed moet omlaag, daarover is iedereen het eens.

Deze regering kondigt maatregelen aan om de verkeersveiligheid te bevorderen.

De verkeersveiligheid bevorderen vereist inderdaad een hele reeks aan maatregelen : de infrastructuur moet worden aangepast, de opleiding ook, er moet gesleuteld worden aan de mentaliteit. Eén van de instrumenten die, nu al meer dan tien jaar geleden, als veelbelovend werd aangekondigd was het rijbewijs met punten.

Ik verwijs terzake ook naar een resolutie die door deze Senaat werd goedgekeurd op voorstel van de werkgroep Mobiliteit en waarin gepleit wordt om « onverwijld werk te maken van de snelle invoering van het rijbewijs met punten, waarvoor reeds een wettelijk kader bestaat ».

Toch is deze ambitieuze maatregel praktisch nooit verder geraakt dan een wettelijk kader. De invoering van het rijbewijs met punten wordt inmiddels niet haalbaar genoemd omwille van obstakels op technisch, juridisch en logistiek vlak. Diezelfde specialisten stellen dat het thans volkomen onmogelijk is om de tenuitvoerlegging van de wet van 1991 inzake het rijbewijs met punten in overweging te nemen.

Ik sluit niet uit dat het inderdaad zo is, maar voeg er meteen aan toe dat het niet de eerste keer zou zijn dat dergelijke adviezen al te gemakkelijke excuses blijken te zijn.

Het dossier rond de dode-hoekcamera- of spiegel kan terzake verhelderend werken. Op de eis van de Fietsersbond om in afwachting van de wijziging van de Europese spiegelrichtlijn alvast de Belgische wetgeving te wijzigen werd aanvankelijk afwijzend gereageerd. Er werd telkens gesteld dat dit juridisch niet kon en verwezen naar de verhouding Europese-Belgische wetgeving. Dit blijkt uiteindelijk niet te kloppen.

Uit een advies van de vakgroep Europees Gemeenschapsrecht van de Universiteit Gent, een opdracht die nota bene de Fietsersbond zelf heeft moeten geven en betalen, blijkt dat er wel degelijk een, weliswaar beperkte, mogelijkheid is om Belgische maatregelen te treffen.

Inmiddels heeft de regering bevestigd dat ze alvast in België werk wil maken van de dode-hoekcamera- of spiegel.

In een interview in De Morgen van 28 augustus 2001 geeft de minister aan dat zij het rijbewijs met punten wil vervangen door een rijcontract. Zij stelt als eerste hervorming de herschikking van het boetesysteem voor. Nochtans is precies deze herschikking van het boetesysteem één van de obstakels die de invoering van het rijbewijs met punten zou bemoeilijken. Met andere woorden : we riskeren van de regen in de drop te geraken.

Zonder op de zaken vooruit te willen lopen, en de ervaringen met de dodehoekspiegel indachtig, kan het een aanbeveling zijn aan de geachte minister om aan onafhankelijke specialisten, en dus niet haar eigen administratie, een grondig advies te vragen over de uitvoering van het rijbewijs met punten.

De Fietsersbond, die recent een balans opmaakte van het verkeersbeleid, is duidelijk teleurgesteld. Ik citeer uit Commentaar en Opinies van De Standaard van 5 december 2001 : « Het rijbewijs met punten werd definitief afgeschreven. In de plaats kwam een onduidelijk rijbewijs-in-stappen, dat op zijn beurt is blijven steken in goede bedoelingen. »

Met goede bedoelingen alleen gaan we er uiteraard niet komen. De verkeerstol is en blijft hoog, en er blijft een grote nood aan een efficiënt instrument om dat cijfer terug te dringen.

Kan de geachte minister mij antwoorden op volgende vragen :

­ Is ze bereid om aan specialisten buiten de eigen administratie opdracht te geven voor een onafhankelijk onderzoek naar de haalbaarheid van het rijbewijs met punten ?

­ Hoever staat het project tot invoering van een rijcontract, dat werd aangekondigd in augustus 2001 ?

­ Welke concrete stappen zijn er al gezet ? Hoe ziet de timing eruit ?

­ Welke garanties heeft ze dat dit nieuwe systeem wel in de praktijk zal worden toegepast ?