Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-47

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Vraag nr. 1757 van mevrouw de Bethune d.d. 7 december 2001 (N.) :
Kinderrechten. ­ Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1754 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd publiceerd (blz. 2445).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Volksgezondheid, patiėntenrechten en drugs

Aangezien deze vraag sterk samenhangt met vraag nr. 1694, verwijs ik u voor deze aspecten naar mijn antwoord op die vraag.

Geestelijke gezondheidszorg

In 2001 presenteerde ik mijn beleidsnota geestelijke gezondheidszorg « De psyche : mij een zorg ? » waarin staat dat de doelgroep jongeren mijn prioriteit is. Begin 2001 werd het zorgaanbod uitgebreid met bedden kinderpsychiatrie (20 K en 30 K) voor een totaal budget van 168 miljoen frank. Binnen de zorgvernieuwing werden voor de duur van een jaar ook een drietal KOPP projecten gesubsidieerd (kinderen van ouders met psychiatrische problematiek).

Consumentenzaken

In 2001 werd onder andere geļnvesteerd in het opstellen van een reglementering in verband met pseudo-speelgoed (dit zijn gadgets die volgens de definitie geen speelgoed zijn, maar er als speelgoed uitzien). Volgens deze reglementering moeten ze voldoen aan dezelfde veiligheidsvereisten als speelgoed. Volgens de nieuwe wapenwet zal ook de verkoop van sportwapens en luchtdrukwapens niet meer mogen gebeuren in speelgoedwinkels.

Verder werd er gewerkt aan een verbod van ftalaten in bepaald speelgoed en bepaalde kinderverzorgingsproducten. Ook een campagne in verband met veiligheid voor kinderen en het dragen van fietshelmen werd gevoerd.

Een belangrijke realisatie in 2001 ten aanzien van de rechten van het kind, betekende het opstellen van reglementeringen voor het correct en veilig uitbaten van speelterreinen en pretparken :

­ het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen;

­ het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen;

­ het koninklijk besluit van 10 juni 2001 betreffende de uitbating van attractietoestellen.

Naar aanleiding daarvan werd een op 26 september 2001 studiedag georganiseerd omtrent de veiligheid van speelterreinen, waarbij tevens aandacht werd geschonken aan het recht op spelen. Op deze studiedag waren 300 personen aanwezig.

Verder werd een handboek « Veiligheid van speelterreinen » opgesteld en verspreid waarin, naast de veiligheidsaspecten, aandacht wordt geschonken aan de maatschappelijke aspecten van speelterreinen. Dit handboek werd gedrukt op 4 000 exemplaren, meer dan de helft hiervan werd reeds verkocht.

De kosten hiervoor bedroegen :

­ organisatie studiedag : 745 000 frank (ongeveer 18 500 euro);

­ drukkosten handboek : 1 610 000 frank (ongeveer 40 000 euro);

­ aankoop meettoestellen : 450 000 frank (ongeveer 11 100 euro).

Totaal : 2 805 000 frank (ongeveer 69 600 euro).