Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-47

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie

Vraag nr. 1738 van mevrouw de Bethune d.d. 7 december 2001 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. ­ Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1739 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2446).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Wat de tegemoetkomingen aan personen met een handicap betreft, wordt er geen enkel onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen.

Wat maatschappelijk welzijn betreft, bestond de aanvankelijk gekozen doelstelling inzake de armoedebestrijding erin het aspect gender te integreren in de concrete maatregelen die dienden genomen te worden in toepassing van het nationaal actieplan tegen de armoede, neergelegd bij de Europese Commissie op 1 juni 2001.

In een verdere fase richt men zich meer bepaald op een evaluatie van het Lenteprogramma in het licht van het aspect gender. In het bijzonder zal men trachten te begrijpen waarom de vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de voltijdse betrekkingen die door de OCMW's aan hun steuntrekkers worden voorgesteld, terwijl ze oververtegenwoordigd zijn in de halftijdse betrekkingen.

Hoewel de principiėle beslissing in januari door de Ministerraad werd getroffen, is de concrete uitvoering van de « mainstreaming » inzake de gelijkheid tussen man en vrouw slechts in mei 2001 werkelijk gestart.

Het was inderdaad nodig dat de personen die waren aangeduid om daarover te waken, vooraf een adequate opleiding volgden en dat zij de te volgen strategische doelstelling preciseerden, in overleg met de sociologen van de Universiteit van Luik die door de minister van Werkgelegenheid belast werden hun werkzaamheden te omkaderen.

De strategische doelstellingen, die geherdefinieerd werden als gevolg van de evaluatie van het Lenteprogramma door de groep experten van de Universiteit van Luik, zijn de volgende :

1. Aan het Hoger Instituut voor de arbeid werd gevraagd het aspect gender te integreren in het onderzoek dat aan het instituut werd toevertrouwd met het oog op de evaluatie van het Lenteprogramma.

2. Opdat de actoren op het terrein, verantwoordelijk voor de beleidsdomeinen inzake socio-professionele integratie, met name de OCMW's, met de « mainstreaming » rekening zouden houden, werd er overeengekomen dat de experten van de Universiteit van Luik een sensibiliseringscampagne zouden uitwerken tijdens de aanstaande ontmoetingen tussen het kabinet en de federaties van de OCMW's. De federaties zullen uitgenodigd worden de informaties te laten doorstromen naar de OCMW's.

3. In alle OCMW's zal een document verspreid worden dat gebaseerd is op de conclusies van de experten en dat concrete aanbevelingen overneemt om de deelname van vrouwen aan de integratieprogramma's te verhogen. De OCMW's zullen in het bijzonder verzocht worden de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen opdat de deeltijdse arbeid beperkt zouden worden tot een aanpassingsperiode en opdat de vrouwen de gelegenheid zouden hebben hun arbeidsregime te kiezen.

Deze analyse zal op termijn moeten uitmonden in beleidsmaatregelen die erop gericht zijn deze tendens te corrigeren, indien nodig in samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten in het kader van de interministeriėle conferentie van de Maatschappelijke Integratie en de Sociale Economie.

Er werden geen specifieke begrotingsmiddelen vrijgemaakt voor de uitvoering van deze doelstellingen, die in de lijn liggen van het wettelijk kader van de uitvoering van het Lenteprogramma.