Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-47

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1737 van mevrouw de Bethune d.d. 7 december 2001 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. ­ Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1739 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2446).

Antwoord : 1. De strategische doelstelling van mijn departement is de toegang van vrouwen tot buitenlandcarrières te vergroten en bijzondere aandacht te schenken aan de wervingsprocedures, het verloop van de carrière en het verzoenen van het professioneel en privé-leven. Een werkgroep, de cel « mainstreaming », werd opgericht ingevolge een beslissing van de Ministerraad van 26 januari 2001 en werd belast met de invoering van de genderdimensie op mijn departement. Een gemeenschappelijk referentiekader is terug te vinden in het meerjarenplan 1997-1998 van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin maatregelen worden opgenomen die de selectie-, wervings- en loopbaanprocedures van vrouwen alsmede een mentaliteitsverandering nastreven. Een herdynamisering en actualisering van het meerjarenplan werd doorgevoerd om meer vrouwen voor buitenlandcarrières te winnen. De nadruk werd gelegd op volgende maatregelen :

­ werving en loopbaanontwikkeling;

­ verbetering van de arbeidsomstandigheden;

­ combinatie gezins- en beroepsleven;

­ mentaliteitsverandering.

Deze werkgroep heeft een screening doorgevoerd van functiebeschrijvingen en een voorstel opgemaakt voor een sensibiliseringscampagne.

Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft al een aantal concrete acties ondernomen die zullen leiden tot een verbetering van de gelijkheid van kansen tussn mannen en vrouwen waaronder :

­ de opening van een kinderdagverblijf voor het personeel van mijn departement;

­ activering van de cel gelijke kansen;

­ oprichting van gedeeltelijk gemengde jury's;

­ systeem van peterschap op niveau van de diplomaten;

­ organiseren van voordrachten in verschillende universiteiten over het diplomatieke examen, met uitdrukkelijke aansporing van vrouwen.

De bekrachtiging en de tenuitvoerlegging van voorstellen ter verbetering van de gelijke kansen in de wervingsprocedures, het verloop van de carrière en het harmoniseren van het professioneel en privé-leven zullen de toegang van vrouwen tot de buitenlandse loopbanen vergroten.

2. Zoals voorgaande jaren werd voorzien in een krediet van 300 000 frank per dekking van de kleine kosten die voortvloeien uit de begeleidingsinitiatieven ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in mijn departement. Mijn departement beschikt over een budget voor de dekking van de kosten van het kinderdagverblijf.