Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-47

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid

Vraag nr. 1736 van mevrouw de Bethune d.d. 7 december 2001 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. ≠ Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1739 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd publiceerd (blz. 2446).

Antwoord : 1. Het project Electronica werd concreet aangevat. Ter herinnering : dit project werd voorgesteld in het kader van de ESF-programmatie voor de periode 2001-2006. Het werd goedgekeurd op 29 maart. Electronica is ontwikkeld als een sensibilisatieactie naar vrouwen en werkgevers toe, die moet leiden tot een grotere vrouwelijke tewerkstelling in de NICT-sector.

Vaak zeggen de opleidingsinstellingen slechts weinig vrouwen bereid te vinden voor de NICT-cursussen, terwijl de werkgevers wijzen op de toenemende krapte binnen de sector en de moeilijkheid om geschoold personeel te vinden.

Het eerste luik van het project is momenteel aan de gang. Het betreft een sensibilisatiecampagne van algemeen belang, die op 25 september 2001 gelanceerd werd.

De doelstelling van deze campagne is het aanzetten van de vrouwen tot het volgen van traditioneel minder vrouwelijke NICT-opleidingen, ťn de bedrijfsleiders ertoe bewegen vrouwen aan te werven. Ze richt zich op termijn ook op de sensibilisatie van alle actoren van de sector.

De campagne bestaat uit verschillende aandachts- en steunpunten :

≠ Er werd ťťn gemeenschappelijk thema bepaald voor de volledige campagne ę Vrouwen en informatica. 100 % compatibel Ľ, dat vervolgens aangepast werd in functie van het brede doelpubliek : de vrouwen en de werkgevers.

≠ De visuele steunpunten van de campagne bestaan uit folders/triptieken, bijlagen in de weekbladpers (van november 2001 tot april 2002) en aanplakborden op de zijkanten van bussen en trams (oktober-november 2001).

≠ Bovenop de visuele steunpunten staat er sinds 25 september 2001 een ę groen telefoonnummer Ľ ter beschikking om de vrouwen en de werkgevers te informeren en inlichtingen te verstrekken. Op 18 december werden 2 787 oproepen geregistreerd.

≠ De campagne is op 25 september 2001 gestart en zal 12 maanden duren.

Daarnaast is er in het kader van de interministeriŽle conferentie een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Federale Staat, de gewesten en de gemeenschappen rond de gelijke toegang van vrouwen tot de nieuwe technologieŽn.

De uitvoering ervan wordt gewaarborgd door meerdere elementen die erin vervat zijn. Het protocol is toegespitst op overleg en samenwerking op beleidsniveau en op het niveau van de acties die door de verschillende overheden gevoerd worden ≠ met respect voor ieders bevoegdheid ≠ aangaande de gelijke toegang van vrouwen tot de nieuwe technologieŽn. De bedoeling is om de verschillende acties die door de verschillende machtsniveaus gevoerd worden te harmoniseren.

Concreet wil dit zeggen dat de Federale Staat aan de gemeenschappen en gewesten instrumenten ter beschikking zal stellen voor de sensibilisatie rond de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en prospectieve instrumenten waarin de genderdimensie geÔntegreerd is.

De gemeenschappen en de gewesten zullen de noodzakelijke infrastructuur en het materiaal ter beschikking stellen voor de organisatie van sensibiliseringssessies en het onthaal van de doelgroepen.

De sensibiliseringsacties zullen gericht zijn op de gelijke toegang voor vrouwen, zowel op het stuk van de alfabetisering aangaande de nieuwe technologieŽn als met betrekking tot het functioneel en professioneel gebruik ervan.

Er werd geen specifiek budget vrijgemaakt aangezien het akkoord in de eerste plaats gericht is op de harmonisatie van de al lopende acties binnen de verschillende machtsniveaus.

Tot slot zal er, in het kader van de tenuitvoerlegging van het Fonds voor de maatschappelijke aanpassing aan de nieuwe technologieŽn, een genderdimensie ingevoerd worden op het niveau van de selectie van de aanvragen om financiering door middel van streefcijfers (aantal vrouwen die betrokken zijn bij de gefinancierde acties en/of gedeeltelijke financiering van acties die specifiek gericht zijn op vrouwen).

2. Het budget 2001 van het projet Electronica bedraagt 12 090 000 frank ≠ 299 703,27 euro. De helft van dit budget wordt gedragen door het ESF, de andere helft door de Belgische overheid (6 045 000 frank ≠ 149 851,64 euro). Het wordt verdeeld tussen de begroting Gelijke Kansen (1 280 000 frank ≠ 31 730,37 euro) en de algemene budgetten van het federale ministerie van Tewerkstelling en Arbeid (4 765 000 frank ≠ 118 121,27 euro).